Zgłoś problem na drodze gminnej lub awarię oświetlenia ulicznego

   
   
   
   

  KLAUZULA INFORMACYJNA

  dla klientów Urzędu Miejskiego w Alwerni

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE. L 119, z 2016 r. poz. 1), zwanego dalej „RODO”,
   informuje się klientów Urzędu Miejskiego w Alwerni, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Miejski w Alwerni danych osobowych klientów jest Burmistrz Gminy Alwernia ul. Zbigniewa Gęsikowskiego 7, 32-566 Alwernia,
  tel. 12 283 11 15 w. 315.

  2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni Beata Kucharczyk, iod@alwernia.pl , tel. 12 283 11 15 wew. 335.

  3. Dane osobowe klientów są zbierane i przetwarzane  w celu możliwości wykonywania przez Urząd Miejski w Alwerni ustawowych zadań publicznych, określonych min. w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz w innych regulacjach.

  4. Pozyskane od klientów dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

  5. Dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych (kategorii archiwalnej dokumentacji, określonej w jednolitym rzeczowym wykazie akt dla organów gmin i związków międzygminnych; umowy o dofinansowanie zawartej między beneficjentem, a określoną instytucją; trwałości danego projektu i konieczności zachowania dokumentacji projektu do celów kontrolnych itp.). Kryteria okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację
  i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt.

  6. Klienci Urzędu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.

  7. Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, klienci mają prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  8. Klienci mają prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego reprezentowanego przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych osobowych naruszałoby przepisy RODO.

  9. W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a ich podawanie przez klienta jest obowiązkowe. W niektórych sprawach podawanie danych osobowych może być dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów, o których mowa w ust. 3. W sytuacji dobrowolności podawania danych osobowych klienci zostaną o tym fakcie poinformowani. Niepodanie lub podanie niepełnych danych osobowych może skutkować pozostawieniem wniosku  bez rozpatrzenia.

   

   

   

  Pozostałe