Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Komunalnej

Alwernia, dnia 11.08.2021 r.

RM.0012.3.4.2021

          Przewodniczący Komisji  Gospodarki Komunalnej zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się dnia 19 sierpnia   2021 r. o godz. 10.00 Urzędzie Miejskim w Alwerni – sala 5.

  1. Omówienie zasad utrzymania i obsługi placu targowego, utrzymania gminnych terenów zielonych i poboczy dróg.
  2. Ocena problemu dzikich wysypisk śmieci.
  3. Przedstawienie realizacji programu usuwania wyrobów azbestowych na terenie gminy.
  4. Wydanie opinii w sprawie projektu uchwały dotyczącej zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2021 r.
  5. Wydanie opinii w sprawie projektu uchwały dotyczącej zmian w  Wieloletniej Prognozie Finansowej.
  6. zmiany uchwały nr IX/50/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów i innych nauczycieli nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (z późniejszymi zmianami).
  7. Wydanie opinii w sprawie projektu uchwały dotyczącej stwierdzenia ważności wyborów Sołtysów w jednostkach pomocniczych Gminy Alwernia.
  8.  Wydanie opinii  w sprawie projektu uchwały dotyczącej  wyrażenia zgody na zakup nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej nr 404 o powierzchni 0,27 ha, obręb Poręba Żegoty, gmina Alwernia.
  9. Wydanie opinii do innych projektów uchwał przedłożonych przez Burmistrza.
  10. Sprawy bieżące.

                                                                                                                   Przewodniczący Komisji

                                                                                                                      Edward Majchrowski

Pozostałe