Zawiadomienie

Na podstawie art. 61 § 1, 3 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) z a w i a d a m i a m, że przed Wojewodą Małopolskim zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie stwierdzenia nabycia z mocy prawa, z dniem 27 maja 1990 r., przez Gminę Alwernia, prawa własności nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej Alwernia – obszar wiejski, obręb nr 0004 Kwaczała, oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 1649 o pow. 0,18 ha, objętej księgą wieczystą nr KR1C/00096633/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Chrzanowie, Wydział V Ksiąg Wieczystych.

Pozostałe