Stypendia sportowe oraz nagrody i wyróżnienia za osiągnięte wyniki sportowe

Dodano:

 

Referat Promocji, Kultury, Zdrowia i Sportu

III piętro, pokój nr 304, tel. 12 283 11 15 w.332

Podstawa prawna:

Warunki i tryb przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe wprowadzone uchwałą nr IV/21/2018 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe oraz uchwała nr IX/103/2020 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 17 grudnia 2020 roku

 

Procedura postępowania:

  • Stypendium sportowe jest wyrazem uznania dla prezentowanego przez zawodnika lub drużynę wysokiego poziomu sportowego i uzyskania wysokich osiągnięć sportowych w danej dyscyplinie sportu oraz formą wsparcia dla podniesienia poziomu wyszkolenia sportowego. Stypendia mogą być przyznawane za osiągnięte wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym dla najlepszych zawodników, który zamieszkują na terenie Gminy Alwernia oraz w roku kalendarzowym poprzedzającym rok przyznania stypendium, osiągnęli co najmniej jeden z wyników wymienionych w § 1 ust 3 warunków.
  • Nagroda Burmistrza Gminy Alwernia jest wyrazem uznania dla:

a)      zawodników, którzy są mieszkańcami Gminy Alwernia, reprezentującymi wysoki poziom sportowy i osiągającymi wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym,

b)      trenerów klubów sportowych, działających na terenie Gminy Alwernia, za osiąganie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym i krajowym,

c)      działaczy sportowych za całokształt działalności, w zakresie związanym ze wspieraniem rozwoju kultury fizycznej na terenie Gminy Alwernia.

  • Wyróżnienia są przyznawane jako wyraz uznania za działalność społeczną bądź zawodową na rzecz rozwoju kultury fizycznej na terenie Gminy Alwernia, jak również z okazji jubileuszy klubów oraz stowarzyszeń sportowych i przyznawane są w formie okolicznościowych pucharów, statuetek, pater, listów gratulacyjnych, dyplomów i innych.

Tryb przyznawania:
Stypendium, nagrodę oraz wyróżnienie przyznaje Burmistrz Gminy Alwernia po zasięgnięciu opinii Komisji ds. opiniowania wniosków o przyznanie stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień. Komisję, o której mowa powołuje Burmistrz Gminy Alwernia.

Wymagane dokumenty:

Przy ubieganiu się o:

  • stypendium należy złożyć wniosek, którego wzór określa załącznik nr 1 do warunków. Wraz z wnioskiem o przyznanie stypendium, wnioskodawca zobowiązany jest do przedłożenia programu szkolenia, który będzie realizowany przez zawodnika, zaświadczeń lub innych dokumentów poświadczających osiągnięcie wyników sportowych, o których mowa w § 1 ust. 3 i 4, a w przypadku zawodników objętych obowiązkiem nauki szkolnej, zaświadczeń  lub innych dokumentów poświadczających osiąganie dostatecznych wyników nauczania,
  • nagrodę należy złożyć wniosek, którego wzór określa załącznik nr 2 do warunków,
  • wyróżnienie należy złożyć wniosek, którego wzór określa załącznik nr 3 do warunków.

Termin składania dokumentów:

Wnioski o przyznanie:

  • stypendium składa się w terminie od dnia 2 stycznia do dnia 15 stycznia danego roku kalendarzowego, na okres wypłacania stypendium przypadający pomiędzy 1 marca a 31 grudnia danego roku kalendarzowego,  Burmistrz Gminy Alwernia może w szczególnie uzasadnionych przypadkach wyznaczyć inny termin składania wniosków,
  • nagrody za osiągnięcia w roku poprzednim można składać w terminie do dnia 31 stycznia danego roku kalendarzowego,
  • wyróżnienia należy składać się w terminie do dnia 31 stycznia danego roku kalendarzowego.

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miejski w Alwerni ul. Z. Gęsikowskiego 7
Biuro Obsługi Klienta – I p

Opłaty: nie podlega

Tryb odwoławczy: nie dotyczy

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o przyznanie stypendium Burmistrza Gminy Alwernia za osiągnięte wyniki sportowe

Wniosek o przyznanie nagrody Burmistrza Gminy Alwernia za osiągnięte wyniki sportowe/całokształt działalności w zakresie związanym ze wspieraniem rozwoju kultury fizycznej na terenie gminy Alwernia

Wniosek o przyznanie wyróżnienia Burmistrza Gminy Alwernia za działalność społeczną bądź zawodową na rzecz rozwoju kultury fizycznej na terenie gminy Alwernia bądź z okazji jubileuszu

Wzór sprawozdania z wykonania programu przygotowań oraz udziału w zawodach w ramach przyznanego stypendium sportowego