Zezwolenie jednorazowe na sprzedaż alkoholu

Dodano:

Urząd Stanu Cywilnego

Osoba odpowiedzialna: Podinspektor Paulina Rusińska
I piętro, pokój nr 101, tel.12 283 11 15 w. 308

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 października 1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Dz.U. t.j. z 2012r. poz.1356 z późn.zmianami/
Uchwała Nr LIX/444/2010 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 2 listopada 2010r. w sprawie określenia zasad usytuowania na terenie gminy Alwernia miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Procedura postępowania: Wydanie zezwolenia na okres do 2 dni lub decyzja o odmowie wydania zezwolenia.

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie zezwolenia.
2. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu.
Miejsce składania dokumentów: Urząd Miejski w Alwerni ul.Z.Gesikowskiego 7 Biuro Obsługi Klienta – I p

Termin załatwiania sprawy: do 1 miesiąca

Opłaty:
Opłata skarbowa : nie podlega
Opłata za jednorazowe zezwolenie w wysokości odpowiadającej 1/12 rocznej opłaty za poszczególne rodzaje zezwoleń o zawartości:
1/do 4,5% alkoholu oraz na piwo=43,75zł
2/powyzej 4,5% do 18% alkoholu, z wyjatkiem piwa = 43,75zł,
3/powyżej 18% alkoholu = 175.-zł

Tryb odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie ul.Lea 10 za pośrednictwem Burmistrza Gminy Alwernia w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dokumenty do pobrania:
wniosek