Raport o stanie gminy za 2020 rok

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 roku o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. poz. 130 z późn. zm.) wprowadziła zmiany min: w ustawie o samorządzie gminnym . Na mocy tej nowelizacji art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 roku poz.713) nakłada na organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego obowiązek przedstawienia corocznie organowi uchwałodawczemu w terminie do 31 maja Raportu o stanie gminy. W celu realizacji tego obowiązku Burmistrz w w/w terminie przedstawia Radzie Miejskiej w Alwerni Raport o stanie Gminy. Raport o stanie gminy, zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym , obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, jak również realizację uchwał Rady Miejskiej. Rada Miejska rozpatruje Raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium burmistrzowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie mogą zabierać głos mieszkańcy.