Przypomnienie dla przedsiębiorców

Upływa termin opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych. Burmistrz Gminy Alwernia przypomina przedsiębiorcom posiadającym zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, że dnia 31 maja 2021 roku upływa termin płatności II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

W przypadku nie uiszczenia wymaganej opłaty w terminie przedsiębiorca ma dodatkowe 30 dni, aby uregulować zaległą należność wraz z dokonaniem opłaty dodatkowej powiększonej o 30% kwoty opłaty określonej w art. 11 1 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Niedopełnienie obowiązku w trzydziestodniowym terminie skutkuje wygaśnięciem posiadanych zezwoleń na podstawie art. 18 st. 12 pkt. 5 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Przedsiębiorca, któremu zezwolenie wygasło z powodu niedokonania opłaty w wymaganym terminie, może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia.