Kategoria:

Przewodniczący Rady Miejskiej w Alwerni zaprasza na II Sesję Rady Miejskiej w Alwerni, która odbędzie się w dniu 5 marca 2021 roku o godzinie 10 00 w sali nr 5 Urzędu Miejskiego w Alwerni.

Przedmiotem obrad II Sesji Rady Miejskiej w Alwerni będzie:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Składanie wniosków o zmianę porządku obrad.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Wystąpienia przybyłych gości.
 6. Składanie wniosków o wprowadzenie poprawek i sprostowań w protokole z I Sesji Rady Miejskiej.
 7. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Miejskiej.
 8. Wystąpienia przedstawicieli Sołectw Gminy Alwernia.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Alwernia na 2021 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Alwernia do realizacji projektu w ramach Poddziałania 9.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności na rok 2021.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych dla inwestycji służących ochronie powietrza (kotły na paliwo gazowe) ze środków własnych budżetu Gminy Alwernia.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr III/31/2020 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wydania zgody na oddanie w dzierżawę nieruchomości Gminy Alwernia na okres powyżej 3 lat.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr działki 1172/1 o pow. 0,1892 ha obręb Brodła Gmina Alwernia.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Komisji Oświaty na 2021 r.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Alwerni.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu udzielania pożyczek dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z terenu Gminy Alwernia.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały NR IX/102/2020 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie programu współpracy Gminy Alwernia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Alwernia na lata 2021-2025.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Alwernia na lata 2021-2023.
 23. Informacja z pracy Burmistrza Gminy Alwernia za okres międzysesyjny.
 24. Informacja o złożonych interpelacjach i zapytaniach.
 25. Odpowiedzi Burmistrza Gminy Alwernia na zapytania i interpelacje radnych.
 26. Odczytanie i rozpatrzenie pism skierowanych do Rady Miejskiej w Alwerni.
 27. Informacje, oświadczenia, komunikaty