Kategoria:

Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej zaprasza na posiedzenie Komisji, które odbędzie się dnia 25 lutego 2021 r. o godz. 9.00 Urzędzie Miejskim w Alwerni – sala 5.

 1. Analiza stanu realizacji możliwych do przyłączenia mieszkańców aglomeracji do sieci kanalizacyjnej.
 2. Kontrola utrzymania i zarządzania cmentarzami komunalnymi – regulamin cmentarza komunalnego.
 3. Analiza zasobów lokalowych w szkołach podstawowych.
 4. Analiza możliwości realizacji zadań budżetowych w ramach wsparcia ze środków zewnętrznych.
 5. Przedstawienie danych o stanie zasobów mienia komunalnego i zasobów rolnych Gminy Alwernia i poziomu ich wykorzystania.
 6. Wydanie opinii w sprawie projektu uchwały dotyczącej przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na rok 2021 .
 7. Wydanie opinii w sprawie projektu uchwały dotyczącej określenia zasad udzielania
  i rozliczania dotacji celowych dla inwestycji służących ochronie powietrza (kotły na paliwo gazowe) ze środków własnych budżetu Gminy Alwernia.
 8. Wydanie opinii w sprawie projektu uchwały dotyczącej zmiany Uchwały nr III/31/2020 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 9. Wydanie opinii do innych projektów uchwał przedłożonych przez Burmistrza.
 10. Sprawy bieżące.