Patronat Burmistrza Gminy Alwernia

Patronat jest honorowym wyróżnieniem, podkreślającym szczególne znaczenie przedsięwzięcia dla dobra wspólnoty samorządowej, promocji i kształtowania pozytywnego wizerunku Gminy oraz budowania tożsamości lokalnej. 

Patronat może być sprawowany nad przedsięwzięciami z różnych dziedzin, takich jak wydarzenia i projekty kulturalne, rozrywkowe, sportowe, edukacyjne, biznesowe, społeczne itp., oraz o różnym zasięgu geograficznym. 

Aby ubiegać się o patronat należy złożyć wniosek w terminie 30 dni przed dniem rozpoczęcia przedsięwzięcia.

Wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu obejmowania i sprawowania patronatu przez Burmistrza Gminy Alwernia

Wniosek można złożyć na Biurze obsługi Klienta, przesłać pocztą na adres Urzędu Miejskiego w Alwerni, ul. Z. Gęsikowskiego 7, 32 – 566 Alwernia lub przesłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: biuropromocji@alwernia.pl. Decyduje data wpływu do Urzędu.

Informacja o przyznaniu patronatu wysyłana jest listownie.

Organizator przedsięwzięcia objętego patronatem powinien złożyć – zgodnie z umową – pisemne sprawozdanie z przebiegu i realizacji przedsięwzięcia wraz z fakturą/rachunkiem. Wzór sprawozdania określa załącznik nr 2 do regulaminu.