Małe granty – dotacje na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

Dodano:

 

Referat Promocji, Kultury, Zdrowia i Sportu

III piętro, pokój nr 304, tel. 12 283 11 15 w.332

       Warunki ubiegania się o dofinansowanie w ramach procedury małych dotacji   

                                         (małe granty) w trybie pozakonkursowym

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 poz. 688) organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego poza trybem otwartego konkursu ofert ze środków Gminy Alwernia z zastrzeżeniem, że wysokość środków finansowych przekazywana w trybie małych grantów nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w danym roku budżetowym na realizację zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym lub podmiotom, o których mowa w art.3 ust.3

 1. WARUNKI ABY UBIEGAĆ SIĘ O DOTACJĘ W RAMACH PROCEDURY MAŁYCH DOTACJI:
 • organizacja składa ofertę według wzoru zamieszczonego na stronie Urzędu Miejskiego w Alwerni

Organizacja chcąca ubiegać się o dofinansowanie w ramach MAŁEGO GRANTU, powinna złożyć ofertę na realizację zadania publicznego wraz z wymaganym załącznikiem aktualnym dokumentem stanowiącym o podstawie działalności oferenta/oferentów (Organizacje zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym nie muszą załączać odpisu z KRS), potwierdzający status prawny i umocowanie osób go reprezentujących

 • projekt musi dotyczyć zadania o charakterze lokalnym i odpowiadać priorytetowym zadaniom publicznym , określonym w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 w trybie art. 19 a ustawy
 • projekt musi zapewniać wysoką jakość wykonania danego zadania oraz korzyści wynikające z realizacji zadania publicznego

Nabór ofert w ramach procedury MAŁYCH GRANTÓW odbywa się w trybie ciągłym (przez cały rok) w miarę posiadanych przez Gminę środków finansowych.

PODSTAWA PRAWNA:

 • 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 poz. 688), zwanej dalej Ustawą,
 • Program współpracy Gminy Alwernia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 (Uchwała Nr XIII/127/2019 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 26.11.2019)
 1. RODZAJ ZADAŃ:
 • Przeciwdziałanie uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym).
 1. KRYTERIA JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ PODMIOTY SKŁADAJĄCE OFERTĘ:

a) Prowadzić działalność na terenie Gminy Alwernia.

b) Nie posiadać zaległości z tytułu zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym.

c )Posiadać własne konto bankowe.

d) Prowadzić działalność z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) zapisaną w statucie organizacji.

e) Posiadać numer NIP i REGON.

4. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

a) Wysokość jednorazowego dofinansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10 000,00 zł.

b) Łączna kwota środków finansowych przekazanych prze Gminę Alwernia organizacji pozarządowej lub podmiotowi wymienionemu w art.3 ust 3 Ustawy w roku kalendarzowym 2020 w trybie „małych grantów” nie może przekroczyć kwoty 20  000,00 zł.

c) Zadanie publiczne musi być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

d) Złożenie oferty wraz z załącznikami winno nastąpić co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem realizacji zadania publicznego.

e) Zgłoszone zadanie nie może być tożsame z tematyką zadań realizowanych w trybie otwartych konkursów ofert ( nie dotyczy szkoleń edukacyjnych). Poprzez „zadanie tożsame” rozumie się zachodzącą spójność w następujących obszarach:

– termin realizacji

– cele zadania konkursowego

– adresaci zadania

 f) Szczegółowy wykaz planowanych tematów konkursowych wraz z krótką charakterystyką zawiera załącznik do niniejszej informacji.

g) Nie będą rozpatrywane oferty złożone po terminie określonym w niniejszej informacji, nie spełniające wymogów formalnych, złożone na niewłaściwych drukach, nie zawierające kompletu dokumentów, bądź zawierające inne braki formalne, w przypadku nieusunięcia tych braków we wskazanym wezwaniu 7-dniowym terminie do ich usunięcia.

6. WYMAGANE DOKUMENTY

a) Oferta

Warunkiem otrzymania dotacji jest złożenie oferty zgodnej z rozporządzeniem Przewodniczącego  Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (poz. 2055) w sprawie uproszczonego wzoru ofert i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego

b) Dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu zawierający aktualne dane:

 • Dla fundacji i stowarzyszeń: odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, który bezpłatnie można pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości (https://ems.ms.gov.pl) lub odpis z Rejestru Starostwa

Zgodnie z art. 4 ust. 3 i 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (DZ. U. z 2013 r. poz. 1203 ze zm.), za dokument tożsamy z odpisem uznaje się pobrany samodzielnie wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Rejestru, dokonany za pośrednictwem strony internetowej Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego (https://ems.ms.gov.pl).

 • W przypadku kościelnych osób prawnych: zaświadczenie o osobowości prawnej parafii/zakonu oraz upoważnienie dla proboszcza/przeora o reprezentowaniu parafii/zakonu i zaciąganiu zobowiązań finansowych lub dekret powołujący kościelną osobę prawną.
 • W przypadku pozostałych podmiotów: inny dokument właściwy dla podmiotu.

c) Aktualny statut lub inny akt regulujący status podmiotu. Dokument przedkładany przez podmioty wskazane w art. 3 ust 2 oraz ust. 3 pkt 2-4 Ustawy, zawierać winien adnotację o jego przyjęciu przez organ rejestrowy.

d) W przypadku oddziału terenowego organizacji składającej ofertę niezbędne jest załączenie pełnomocnictwa zarządu głównego dla przedstawicieli ww. oddziału (liczba osób zgodna ze wskazaniem zawartym w KRS) do składania w imieniu tej organizacji oświadczeń woli w zakresie nabywania praw i zaciągania zobowiązań finansowych oraz dysponowania środkami przeznaczonymi na realizację zadania ( w tym rozliczenie uzyskanej dotacji), o której dofinansowanie stara się jednostka organizacyjna.

e) Oświadczenie o braku zaległości z tytułu zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym.

f) Oświadczenie o ubieganiu się/ nieubieganiu się z budżetu Gminy Alwernia w roku 2020 o środki finansowe w trybie „małych grantów”.

g) Dane specjalistów i wychowawców (kserokopie poświadczające kwalifikacje) z określeniem pełnionych przez nich funkcji podczas realizacji zadania publicznego.

h) Oświadczenie organizatora o posiadaniu kopi dokumentów z Krajowego Rejestru Karnego oraz Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, poświadczających niekaralność kadry zaangażowanej w realizację zadnia (wymagany, w przypadku zatrudnienia lub dopuszczania osób do działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, małoletnich lub opieką nad nimi).

i) Program zajęć:

– profilaktycznych/ socjoterapeutycznych uwzględniających scenariusze zajęć

– terapeutycznych/ szkoleniowych/ innych zawierających tematykę zajęć

Uwaga!

Profilaktykę ze względu na adresatów działań dzieli się na profilaktykę uniwersalną, selektywną, lub wskazującą. Dofinansowaniu podlegać będą wyłącznie programy o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności, w szczególności rekomendowane w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego – system oceny jakości programów opracowany i wdrażany we współpracy przez Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomani (KBPN), Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA), Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE) oraz Instytutu Psychiatrii i Neurologii.

j) Harmonogram zajęć

k) W przypadku zadeklarowania w ofercie pobierania wpłat i opłat od adresatów zadania przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 Ustawy, stosowna informacja o zakresie prowadzonej działalności odpłatnej winna znaleźć swoje potwierdzenie w statucie lub w innym akcie wewnętrznym, zgodnie z art. 10 ust. 3 Ustawy.

l) Osoby uprawnione niedysponujące pieczątkami imiennymi, winny podpisywać się pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

m) W przypadku złożenia kserokopii dokumentów, osoba reprezentująca podmiot występujący o dotację powinna potwierdzić je na każdej stronie za zgodność z oryginałem wraz z datą tego potwierdzenia.

6. TERMIN SKŁADANIA OFERT

a) Procedura, o której mowa powyżej, ulega zakończeniu z chwilą wyczerpania środków finansowych zaplanowanych w budżecie Gminy Alwernia na rok 2020 na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym).

7. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

             URZĄD MIEJSKI W ALWERNI
             ul. Zbigniewa Gęsikowskiego 7
             32 – 566 Alwernia
             Biuro Obsługi Klienta I piętro.

Dokumenty do pobrania:

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r.  sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

 1. uproszczona oferta
 2. uproszczone sprawozdanie z realizacji zadania publicznego
 3. wzór umowy- mały grant