Konkurs pn. “Małopolska Pamięta – zachowanie miejsc pamięci narodowej i martyrologii”

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłasza konkurs pn. “Małopolska Pamięta – zachowanie miejsc pamięci narodowej i martyrologii”, dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego. Inicjatywa, podjęta po raz pierwszy w 2019 roku, ma promować i zachęcać władze gmin i powiatów do podejmowania działań zmierzających do lepszej i skutecznej opieki nad miejscami pamięci.

Konkurs pod nazwą „Małopolska Pamięta – zachowanie miejsc pamięci narodowej i martyrologii” dotyczy podejmowania działań związanych z właściwie sprawowaną ochroną i właścicielską opieką nad miejscami pamięci narodowej i martyrologii:

– będącymi obiektami budowlanymi, budowlami lub obiektami małej architektury – w rozumieniu przepisów prawa budowlanego,

– posiadającymi wartość historyczną i /lub artystyczną,

– pełniącymi funkcje memoratywne (upamiętniającymi osoby lub istotne zdarzenia historyczne ważne dla historii Polski i narodowości zamieszkujących nasz kraj), takimi jak: pomniki; tablice upamiętniające wydarzenia lub postaci historyczne; nagrobki osób, które walczyły o wolność narodową i suwerenność państwową Polski lub były ofiarami represji władz zaborczych bądź okupacyjnych,

– groby i cmentarze wojenne oraz inne obiekty budowlane, budowle i obiekty małej architektury, będące świadectwem wydarzeń o szczególnym znaczeniu dla kształtowania się tożsamości narodowej i historii Polski.

Budżet konkursu wynosi 400 tys. zł, a maksymalna kwota dotacji to 25 tys. zł. Wnioskowana kwota nie może jednak stanowić więcej niż 60% kosztów zadania.

Termin naboru wniosków: do 25 maja 2021 roku.

Po więcej informacji zapraszamy na stronę:
https://www.malopolska.pl/aktualnosci/kultura/malopolska-pamieta-zachowanie-miejsc-pamieci-narodowej-i-martyrologii