Informacja o utrzymaniu czystości i porządku chodnika

Przypomina się mieszkańcom Gminy Alwernia, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Art. 5 ust. 1 Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.2020.1439), właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymania czystości i porządku chodnika w szczególności poprzez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną – część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości.