Informacja o nabyciu nieruchomości

W związku z prowadzonym postępowaniem dotyczącym wydania decyzji w trybie art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.), stwierdzającej nabycie z mocy prawa, z dniem 27 maja 1990 r. przez Gminę Alwernia prawa własności nieruchomości położonej w jednostce ewidencyjnej Alwernia – obszar wiejski , obręb nr 0004 Kwaczała , oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka o numerze 1637/1 o pow. 0,52 ha , objętej księgą wieczystą nr KR1C/00096128/4.

Załączniki

Pozostałe