Informacja dotycząca opłaty za odbiór odpadów 2021 roku.

Informacja dotycząca opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 roku.

Zgodnie z Uchwałą Nr II/20/2021 Rady Miejskiej w Alwerni  z dnia 15 marca 2021 roku informuje się, że od 1 kwietnia 2021 roku zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, położonymi na terenie Gminy Alwernia, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne  w kompostowniku przydomowym wynosi 3 zł od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość  w stosunku do stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalonej przez uchwałę Rady Miejskiej w Alwerni w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Przypominamy, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać bez wezwania na indywidualny numer konta bankowego przypisany dla każdego właściciela nieruchomości. Numer ten widnieje na zawiadomieniach, które były dostarczane w przypadku ostatniej zmianie stawki.

Zgodnie z uchwałą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zawiadomienia są wysyłane tylko w przypadku uchwalenia nowej stawki, w związku z tym na początku 2021 roku nie będą wysyłane nowe zawiadomienia.

W 2021 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynosi 34,00 zł miesięcznie, od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Wpłat można dokonywać przelewem bankowym lub w Banku Spółdzielczym oddział Alwernia bez ponoszenia dodatkowych opłat.

Terminy uiszczania opłaty są następujące:

za I kwartał  (styczeń, luty, marzec) do  31 marca 2021 r.

za II kwartał (kwiecień, maj, czerwiec) do 30 czerwca 2021 r.

za III kwartał (lipiec, sierpień, wrzesień) do 30 września 2021 r.

za IV kwartał (październik, listopad, grudzień) do 15 listopada 2021 r.

Wpłat można również dokonywać comiesięcznie podając nazwę miesiąca którego dotyczy wpłata.