Gospodarka odpadami (śmieci)

Dodano:

Samodzielne Stanowisko ds. Komunalnych

I piętro, pokój nr 101, tel.12 283 11 15 w. 308

Miejsce składania dokumentów:
Urząd Miejski w Alwerni – Biuro Obsługi Klienta I pietro

Informacje dodatkowe:

Uchwały Rady Miejskiej w Alwerni w sprawie gospodarki odpadami

Podmiotem odbierającym odpady od mieszkańców z terenu Gminy Alwernia jest Zakład Gospodarki Komunalnej BOLESŁAW Sp. z o.o.
32-329 Bolesław, ul. Osadowa 1
NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647

Tel. kontaktowy do firmy wywozowej: 32 642 23 71
osoba do kontaktu: Marzena Cebo tel. 32 642 19 58

========================================================================================================

INFORMACJA ZGK „BOLESŁAW” SP. Z O.O. W BOLESŁAWIU

Koronawirus: ułatw pracę odbierającym odpady

W okresie epidemii koronawirusa jednym z ważniejszych zadań jest zapewnienie ciągłości odbiorów odpadów.

Dlatego prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na kilka ważnych aspektów, ułatwiających nam codzienną pracę:

 

 1. Nieparkowanie przed wiatami śmietnikowymi – auta osób przebywających w miejscu zamieszkania blokują dojazd do śmietników, w ten sposób uniemożliwiając odebranie odpadów,
 2. Ograniczenie bezpośredniego kontaktu z pracownikami służb odbierających odpady komunalne – nie narażajmy tych osób na potencjalne zagrożenie, bo nie będzie miał kto odbierać odpadów,
 3. Jeśli jesteś chory lub przeziębiony, chusteczki, rękawiczki czy maseczki zapakuj do foliowej torebki i wyrzuć do odpadów zmieszanych,
 4. Zawiązywanie worków z odpadami segregowanymi, tak aby wiatr i przejeżdżające samochody nie powodowały przemieszczania się odpadów w obrębie ulic,
 5. Wrzucanie do worków odpadów w takiej ilości, która nie spowoduje ich rozerwania przy załadunku.

 

CHROŃMY PRACOWNIKÓW, KTÓRZY NIE MOGĄ WYKONYWAĆ SWOICH ZADAŃ ZDALNIE.

—————————————————————————————————————————————————

Firma ZGK Bolesław Sp. z o.o. w ramach wygranego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych na terenie Gminy Alwernia, dostarczy mieszkańcom pojemniki na odpady komunalne (na nieruchomość zamieszkaną przypada jeden pojemnik) oraz worki na odpady komunalne segregowane.
Pojemniki i worki dostarczane będą mieszańcom w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

___________________________________________________________________________________________________

Informujemy, że zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie Alwernia do gromadzenia niesegregowanych odpadów komunalnych/zmieszanych odpadów komunalnych, należy używać pojemników plastikowych w kolorze czarnym.
Dopuszcza się stosowanie pojemników plastikowych w innym kolorze, pod warunkiem, że pojemniki będą wyraźnie oznakowane napisem „zmieszane”.

Odpady segregowane należy gromadzić w pojemnikach/workach o następującej kolorystyce:

– żółty – metale i tworzywa sztuczne

– zielony – szkło

– niebieski – papier

– brązowy – odpady biodegradowalne

 Odpady segregowane gromadzone w pojemnikach/workach o innym kolorze niż wymienione powyżej nie będą odbierane od mieszkańców.

Odpady komunalne należy wystawiać w dniu odbioru do godziny 7:00.

____________________________________________________________________________________________

Zgodnie z Uchwałą Nr XIV/145/2019 Rady Miejskiej z dnia 17 grudnia 2019 roku   

 1. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynosi 23,00 zł miesięcznie, od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
 2. stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynosi 46,00 zł miesięcznie, od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Stawki obowiązują od 1 stycznia 2020 roku.

Rachunki za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2020 rok zostaną dostarczone mieszkańcom w lutym 2020 roku

Opłatę należną za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na indywidualne konto bankowe, którego numer widnieje na zawiadomieniu dotyczącym opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Alwernia
W terminach:

I kwartał do 31 marca 2020 r.

II kwartał do 30 czerwca 2020 r.

III kwartał do 30 września 2020 r.

IV kwartał do 15 listopada 2020 r.

W związku ze zmianą stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy nie mają obowiązku składania deklaracji.

——————————————————————————————————————————

OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZWOLNIENIA W CZĘŚCI Z OPŁATY ZA KOMPOSTOWANIE BIOODPADÓW W KOMPOSTOWNIKU PRZYDOMOWYM

Rada Miejska w Alwerni podjęła uchwały:

 • w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym ( Uchwała nr III/31/2020 Rady Miejskiej w Alwerni )
 • w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Alwernia ( Uchwała nr III/30/2020 Rady Miejskiej w Alwerni )

Uchwały wchodzą w życie od 1 maja 2020 roku. 

Deklaracje należy składać od 1 maja 2020 roku.

Zgodnie z Uchwałą nr III/31/2020 zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, położonymi na terenie Gminy Alwernia, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. 

Zwolnienie wynosi 2 zł od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość w stosunku do stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalonej przez uchwałę Rady Miejskie w Alwerni w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Właściciel nieruchomości, aby móc skorzystać ze zwolnienia musi złożyć korektę deklaracji zawierającej oświadczenie, że powstające na terenie nieruchomości bioodpady w całości zostaną zagospodarowane na jej terenie.

Nowy wzór deklaracji zawiera oświadczenie o kompostowniku przydomowym i kompostowaniu bioodpadów w punkcie H nowego wzoru deklaracji. Jeżeli właściciel nieruchomości chce skorzystać ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami musi w części „H” zaznaczyć pierwszy kwadrat oświadczając w ten sposób, że posiada kompostownik, w którym kompostuje bioodpady powstające na danej nieruchomości.

Kolejno w części „I” nowego wzoru deklaracji dotyczącej wyliczenia opłaty z tytułu gospodarowania odpadami należy uzupełnić dane aktualną liczbą osób zamieszkujących na danej nieruchomości oraz dokonać wyliczeń zgodnie z opisami zawartymi w nowym wzorze deklaracji. Dla przykładu poniżej wzór wypełnionej deklaracji (w części H oraz I) zawierający zwolnienie w części z opłaty dla właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady.

Właściciel nieruchomości, aby móc skorzystać ze zwolnienia za miesiąc maj, powinien złożyć deklarację od 1 maja do 10 czerwca 2020 roku. Złożenie deklaracji od 11 czerwca do 10 lipca pozwoli na zwolnienie z opłaty od miesiąca czerwca 2020 roku.

W związku ze złożoną deklaracją dotyczącą zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, nie będzie wysyłanych nowych zawiadomień oraz nowych blankietów rachunków.

Numery indywidualnych rachunków właścicieli nieruchomości, na które należy dokonać opłat nie zmienią się a kwota jaką należy wpłacić jest wyliczona przez właściciel nieruchomości na złożonej deklaracji w punkcie „I.5” ( miesięczna) lub „I.6” (kwartalna).

 

Nowy wzór deklaracji będzie dostępny do pobrania na stronie internetowej Załącznik do uchwały Deklaracja na śmieci – zamieszkałe — .docx (33.9 KiB)

Szanowni Mieszkańcy,

przypominamy, że kosze i odpady segregowane muszą być wystawiane najpóźniej do godziny 7.00 w dniu odbioru.

Kosze na odpady zmieszane powinny być oznaczone numerem nieruchomości z której są oddawane odpady komunalne.

Wersje do pobrania w docx:

Alwernia 1

Alwernia 2

Alwernia 3

Alwernia 4

Brodła

Grojec 1

Grojec 2

Kwaczała 1

Kwaczała 2

Mirów

Nieporaz

Okleśna

Podłęże

Poręba Żegoty 1

Poręba Żegoty 2

Regulice Dolne 1

Regulice Dolne 2

Regulice Górne

Źródła

 

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od kwietnia istnieje obowiązek zwiększonej częstotliwości odbioru odpadów.

W związku z tym harmonogramy Trudne dojazdy 1 oraz Trudne dojazdy 2 zostały zaktualizowane.

Pozostałe harmonogramy zostają bez zmian.

TRUDNE DOJAZDY 1

TRUDNE DOJAZDY 2

Wersja do pobrania w pdf:

Harmonogram 2020

Trudne dojazdy

Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odbiór odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej odbywa się zgodnie z następującą częstotliwością:

 • zmieszane odpady komunalne:
 1. w okresie od kwietnia do października – raz na dwa tygodnie,
 2. w okresie od listopada do marca – raz na miesiąc,
 • selektywnie zebrane odpady komunalne (tj.: papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne i metal) – raz na miesiąc;
 • bioodpady:
 1. w okresie od kwietnia do października – raz na dwa tygodnie,
 2. w okresie od listopada do marca – raz na miesiąc.
  ———————————————————————————————————————————————————

Szanowni Mieszkańcy,

 

W związku z opublikowaniem w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Uchwały Nr IX/80/2019 Rady Miejskiej w Alwerni, informujemy, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów będzie czynny od dnia 21 września 2019 roku.

PSZOK na terenie gminy Alwernia zlokalizowany jest na działce nr 1735 w Alwerni, na ulicy Krasickiego 16.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie czynny w następujące dni robocze:

 • wtorek od 12..00 do 18.00

 • środa od 8.00 do 12.00

 • czwartek od 12.00 do 18.00

 • sobota od 800 do 12.00


  Informacja pod numerem telefonu 12 283-11-15 w. 341

PSZOK przyjmuje następujące rodzaje odpadów:

a) odpady komunalne ulegające biodegradacji (w tym odpady zielone z ogródków),

b) przeterminowane leki,

c) chemikalia,

d) zużyte baterie i akumulatory

e) ubrania i tekstylia,

f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

g) meble i odpady wielkogabarytowe

h) niezanieczyszczone odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac niewymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty, przekazywane przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej,

i) zużyte opony, wyłącznie z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.

Wprowadza się ograniczenie ilościowe przyjmowanych przez PSZOK odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów zielonych do następujących limitów:

 1. w zakresie odpadów budowlanych i rozbiórkowych w ilości nieprzekraczającej 1 Mg na rok z danej nieruchomości;

 2. w zakresie odpadów zielonych w ilości nieprzekraczającej 20 worków o pojemności 120 l w ciągu miesiąca z danej nieruchomości.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmuje odpady komunalne selektywnie zebrane, dostarczane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zlokalizowanych na terenie gminy Alwernia.

Właściciel nieruchomości dostarczający odpady do PSZOK zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości oraz dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Alwernia za bieżący okres rozliczeniowy

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie przyjmuje się odpadów z działalności gospodarczej, w stosunku, do których obowiązują odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.

Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Alwerni

———————————————————————————————————