Udostępnianie aktów prawnych

Urząd Miejski w Alwerni informuje, że udostępnia nieodpłatnie Dziennik Ustaw i Monitor Polski lub zawarte w nich akty normatywne i inne akty prawne, w tym orzeczenia, Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego, jak również zbiór aktów prawa miejscowego gminy:

* do wglądu i do pobrania w formie dokumentu elektronicznego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Alwerni oraz na stronie www.alwernia.pl,
* w postaci elektronicznej do powszechnego wglądu w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Alwerni ul. Z. Gęsikowskiego 7 – biuro obsługi klienta, I piętro

Urząd Miejski zapewnia również możliwość odpłatnego wydruku aktów normatywnych i innych aktów prawnych.

Wysokość opłat określa zarządzenie Burmistrza Gminy Alwernia nr 0050.53.2013 z dnia 18 czerwca 2013 r.