Małe granty - dotacje na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

Małe granty - dotacje na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

Dodano:

Referat Promocji, Kultury, Zdrowia i Sportu

III piętro, pokój nr 304, tel. 12 283 11 15 w.332

 

       Warunki ubiegania się o dofinansowanie w ramach procedury małych dotacji   

                                         (małe granty) w trybie pozakonkursowym

 

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 poz. 688) organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 mogą ubiegać się o realizację zadania publicznego poza trybem otwartego konkursu ofert ze środków Gminy Alwernia z zastrzeżeniem, że wysokość środków finansowych przekazywana w trybie małych grantów nie może przekroczyć 20% dotacji planowanych w danym roku budżetowym na realizację zadań publicznych zlecanych organizacjom pozarządowym lub podmiotom, o których mowa w art.3 ust.3

 1. WARUNKI ABY UBIEGAĆ SIĘ O DOTACJĘ W RAMACH PROCEDURY MAŁYCH DOTACJI:
 • organizacja składa ofertę według wzoru zamieszczonego na stronie Urzędu Miejskiego w Alwerni

Organizacja chcąca ubiegać się o dofinansowanie w ramach MAŁEGO GRANTU, powinna złożyć ofertę na realizację zadania publicznego wraz z wymaganym załącznikiem aktualnym dokumentem stanowiącym o podstawie działalności oferenta/oferentów (Organizacje zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym nie muszą załączać odpisu z KRS), potwierdzający status prawny i umocowanie osób go reprezentujących

 • projekt musi dotyczyć zadania o charakterze lokalnym i odpowiadać priorytetowym zadaniom publicznym , określonym w programie współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 w trybie art. 19 a ustawy
 • projekt musi zapewniać wysoką jakość wykonania danego zadania oraz korzyści wynikające z realizacji zadania publicznego

Nabór ofert w ramach procedury MAŁYCH GRANTÓW odbywa się w trybie ciągłym (przez cały rok) w miarę posiadanych przez Gminę środków finansowych.

PODSTAWA PRAWNA:

 • 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 poz. 688), zwanej dalej Ustawą,
 • Program współpracy Gminy Alwernia z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 (Uchwała Nr XIII/127/2019 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 26.11.2019)
 1. RODZAJ ZADAŃ:
 • Przeciwdziałanie uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym).
 1. KRYTERIA JAKIE MUSZĄ SPEŁNIAĆ PODMIOTY SKŁADAJĄCE OFERTĘ:

a) Prowadzić działalność na terenie Gminy Alwernia.

b) Nie posiadać zaległości z tytułu zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym.

c )Posiadać własne konto bankowe.

d) Prowadzić działalność z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym) zapisaną w statucie organizacji.

e) Posiadać numer NIP i REGON.

4. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI:

a) Wysokość jednorazowego dofinansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10 000,00 zł.

b) Łączna kwota środków finansowych przekazanych prze Gminę Alwernia organizacji pozarządowej lub podmiotowi wymienionemu w art.3 ust 3 Ustawy w roku kalendarzowym 2020 w trybie „małych grantów” nie może przekroczyć kwoty 20  000,00 zł.

c) Zadanie publiczne musi być zrealizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni.

d) Złożenie oferty wraz z załącznikami winno nastąpić co najmniej 21 dni przed rozpoczęciem realizacji zadania publicznego.

e) Zgłoszone zadanie nie może być tożsame z tematyką zadań realizowanych w trybie otwartych konkursów ofert ( nie dotyczy szkoleń edukacyjnych). Poprzez „zadanie tożsame” rozumie się zachodzącą spójność w następujących obszarach:

- termin realizacji

- cele zadania konkursowego

- adresaci zadania

 f) Szczegółowy wykaz planowanych tematów konkursowych wraz z krótką charakterystyką zawiera załącznik do niniejszej informacji.

g) Nie będą rozpatrywane oferty złożone po terminie określonym w niniejszej informacji, nie spełniające wymogów formalnych, złożone na niewłaściwych drukach, nie zawierające kompletu dokumentów, bądź zawierające inne braki formalne, w przypadku nieusunięcia tych braków we wskazanym wezwaniu 7-dniowym terminie do ich usunięcia.

6. WYMAGANE DOKUMENTY

a) Oferta

Warunkiem otrzymania dotacji jest złożenie oferty zgodnej z rozporządzeniem Przewodniczącego  Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. (poz. 2055) w sprawie uproszczonego wzoru ofert i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego

b) Dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu zawierający aktualne dane:

 • Dla fundacji i stowarzyszeń: odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, który bezpłatnie można pobrać ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości (https://ems.ms.gov.pl) lub odpis z Rejestru Starostwa

 

Zgodnie z art. 4 ust. 3 i 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (DZ. U. z 2013 r. poz. 1203 ze zm.), za dokument tożsamy z odpisem uznaje się pobrany samodzielnie wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Rejestru, dokonany za pośrednictwem strony internetowej Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego (https://ems.ms.gov.pl).

 • W przypadku kościelnych osób prawnych: zaświadczenie o osobowości prawnej parafii/zakonu oraz upoważnienie dla proboszcza/przeora o reprezentowaniu parafii/zakonu i zaciąganiu zobowiązań finansowych lub dekret powołujący kościelną osobę prawną.
 • W przypadku pozostałych podmiotów: inny dokument właściwy dla podmiotu.

c) Aktualny statut lub inny akt regulujący status podmiotu. Dokument przedkładany przez podmioty wskazane w art. 3 ust 2 oraz ust. 3 pkt 2-4 Ustawy, zawierać winien adnotację o jego przyjęciu przez organ rejestrowy.

d) W przypadku oddziału terenowego organizacji składającej ofertę niezbędne jest załączenie pełnomocnictwa zarządu głównego dla przedstawicieli ww. oddziału (liczba osób zgodna ze wskazaniem zawartym w KRS) do składania w imieniu tej organizacji oświadczeń woli w zakresie nabywania praw i zaciągania zobowiązań finansowych oraz dysponowania środkami przeznaczonymi na realizację zadania ( w tym rozliczenie uzyskanej dotacji), o której dofinansowanie stara się jednostka organizacyjna.

e) Oświadczenie o braku zaległości z tytułu zobowiązań publiczno-prawnych wobec budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł o charakterze publicznym.

f) Oświadczenie o ubieganiu się/ nieubieganiu się z budżetu Gminy Alwernia w roku 2020 o środki finansowe w trybie „małych grantów”.

g) Dane specjalistów i wychowawców (kserokopie poświadczające kwalifikacje) z określeniem pełnionych przez nich funkcji podczas realizacji zadania publicznego.

h) Oświadczenie organizatora o posiadaniu kopi dokumentów z Krajowego Rejestru Karnego oraz Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, poświadczających niekaralność kadry zaangażowanej w realizację zadnia (wymagany, w przypadku zatrudnienia lub dopuszczania osób do działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem, małoletnich lub opieką nad nimi).

i) Program zajęć:

- profilaktycznych/ socjoterapeutycznych uwzględniających scenariusze zajęć

- terapeutycznych/ szkoleniowych/ innych zawierających tematykę zajęć

Uwaga!

Profilaktykę ze względu na adresatów działań dzieli się na profilaktykę uniwersalną, selektywną, lub wskazującą. Dofinansowaniu podlegać będą wyłącznie programy o naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności, w szczególności rekomendowane w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego – system oceny jakości programów opracowany i wdrażany we współpracy przez Krajowe Biuro Przeciwdziałania Narkomani (KBPN), Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA), Ośrodka Rozwoju Edukacji (ORE) oraz Instytutu Psychiatrii i Neurologii.

j) Harmonogram zajęć

k) W przypadku zadeklarowania w ofercie pobierania wpłat i opłat od adresatów zadania przez organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust.3 Ustawy, stosowna informacja o zakresie prowadzonej działalności odpłatnej winna znaleźć swoje potwierdzenie w statucie lub w innym akcie wewnętrznym, zgodnie z art. 10 ust. 3 Ustawy.

l) Osoby uprawnione niedysponujące pieczątkami imiennymi, winny podpisywać się pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

m) W przypadku złożenia kserokopii dokumentów, osoba reprezentująca podmiot występujący o dotację powinna potwierdzić je na każdej stronie za zgodność z oryginałem wraz z datą tego potwierdzenia.

6. TERMIN SKŁADANIA OFERT

a) Procedura, o której mowa powyżej, ulega zakończeniu z chwilą wyczerpania środków finansowych zaplanowanych w budżecie Gminy Alwernia na rok 2020 na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom pozarządowym z dziedziny przeciwdziałania uzależnieniom (alkoholowym i/lub narkotykowym).

7. MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

             URZĄD MIEJSKI W ALWERNI
             ul. Zbigniewa Gęsikowskiego 7
             32 - 566 Alwernia
             Biuro Obsługi Klienta I piętro.

Dokumenty do pobrania:

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018r.  sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

 1. wzór oferty dla małego grantu
 2. wzór sprawozdania dla małego grantu
 3. wzór umowy

Wróć

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...