Małe granty - dotacje na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

Małe granty - dotacje na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe

Dodano:

Referat Promocji, Kultury, Zdrowia i Sportu

III piętro, pokój nr 304, tel. 12 283 11 15 w.332

 

Podstawa prawna:

Art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 poz. 688)

 

Warunki aby ubiegać się o dotację w ramach trybu „małych grantów”:

- złożenie oferty według wzoru zgodnego z rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego sprawozdania z realizacji zadania publicznego z dnia 24 października 2018roku.

- oferta musi dotyczyć zadania o charakterze lokalnym

- wysokość dofinansowania zadania publicznego nie może przekroczyć kwoty 10 000zł

- czas realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni,

- łączna kwota środków finansowych przekazanych tej samej organizacji, w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć kwoty 20  000zł.

 

Procedura postępowania:

-  sprawdzenie czy pomysł Twojej organizacji mieści się w priorytetach współpracy Gminy Alwernia oraz czy w ramach tego priorytetu są przewidziane środki na dofinansowanie realizacji zadań publicznych w budżecie gminy,
- złożenie oferty

-rozpatrzenie oferty pod względem formalnym i merytorycznym,
- w przypadku uznania celowości realizacji zadania publicznego (zweryfikowane w okresie 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty),zamieszczenie oferty na okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu,
- rozpatrzenie ewentualnych uwag dotyczących zgłaszanej oferty po upływie 7 dni,

- informacja o podjętej decyzji oraz trybie zlecenia
- podpisanie umowy,
- rozliczenie wykonania umowy.



Wymagane dokumenty:

1. Oferta wg wzoru Wzór oferty dla małego grantu

2. Statut organizacji (podczas składania oferty po raz pierwszy)

3. W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym – potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.

 

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miejski w Alwerni
ul. Zbigniewa Gęsikowskiego 7
32 - 566 Alwernia
Biuro Obsługi Klienta I piętro.

 

Opłaty: Nie dotyczy

Tryb odwoławczy: Nie dotyczy



Dokumenty do pobrania:

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 pażdziernika 2018r.  sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

  1. wzór oferty dla małego grantu
  2. wzór sprawozdania dla małego grantu – w przypadku ofert złożonych od dnia 1 marca 2019 roku (zał. nr 2 do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego z dnia 24 Października 2018)
  3. wzór sprawozdania dla małego grantu – w przypadku ofert złożonych do dnia 1 marca 2019 roku (zał. nr 2 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2016 roku)
  4. wzór umowy

Wróć

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...