Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych

Dodano:

Referat Oświaty

III piętro, pokój nr 310 tel. 12 283 11 15 w.312

Osoba odpowiedzialna: Inspektor Agnieszka Kocot

Podstawa prawna: ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019r. poz.1148)

Procedura postępowania:

Dofinansowanie przyznaje Burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji administracyjnej, po stwierdzeniu spełnienia wymaganych prawem warunków.

 Na podstawie art. 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148) pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego.

Dofinansowanie udzielane podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z  warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dn. 18.12.2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r. str.1) lub rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r. str.9).

Wymagane dokumenty:
Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych i wymagane do wniosku załączniki

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Miejski w Alwerni ul. Z. Gęsikowskiego 7
Biuro Obsługi Klienta - I p

Opłaty: nie podlega

Tryb odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie ul. Lea 10 za pośrednictwem Burmistrza Gminy Alwernia w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji

 Załączniki do pobrania:

1/ Zawiadomienie o zawarciu umowy z młodocianym pracownikiem – POBIERZ

2/ Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia  - POBIERZ

3/ Oświadczenie o wielkości otrzymanej lub nie otrzymaniu pomocy de minimis - POBIERZ

4/ Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - POBIERZ

5/ Instrukcja wypełniania tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis – POBIERZ

6/ Klauzula informacyjna – POBIERZ

Wróć

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...