Zawarcie związku małżeńskiego- ślub cywilny

Zawarcie związku małżeńskiego- ślub cywilny

Dodano:

Urząd Stanu Cywilnego:
I piętro, pokój nr 103, tel. 12 283 11 15 w. 310

Osoba odpowiedzialna: Zastępca Kierownika USC Krzysztof Kurzański

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U. z 2016 poz. 2064)
  2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 2082 z późn.zm.)

Wymagana dokumenty:

  1. Dokumenty stwierdzające tożsamość (dowód osobisty lub paszport).
  2. Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
  3. Jeżeli ślub ma się odbyć poza  USC należy złożyć stosowny wniosek.

Cudzoziemiec składa:

1. Zapewnienie o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
2. Odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał uprzednio w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu nieistnienia, albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie lub unieważnienie albo dokumentem potwierdzającym stwierdzenie nieistnienia małżeństwa.
3. Dokument stwierdzający, ze zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo lub postanowienie sądu zwalniające od złożenia tego dokumentu.

4.Wszystkie dokumenty sporządzone w obcym języku muszą zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula. Jeżeli ślub ma się odbyć z obcokrajowcem, który nie mówi w języku polskim, przy składaniu zapewnienia i podczas ślubu musi być obecny tłumacz.

Opłaty:

  • 84,- zł - opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa
  • 1000,- zł – dodatkowa opłata za ślub poza urzędem stanu cywilnego

 Opłatę skarbową wpłaca się na konto Gminy Alwernia z chwilą złożenia wniosku.

Termin załatwienia sprawy:

W przypadku ślubu zawieranego przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego termin oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego wynosi minimum 1 miesiąc od złożenia zapewnienia o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa. Zapewnienie jest ważne przez okres 6 miesięcy od daty jego złożenia. W szczególnych przypadkach okres oczekiwania na ślub może zostać skrócony.

Tryb odwoławczy:
Kierownik USC może odmówić udzielenia ślubu w formie pisemnej z podaniem przyczyn uzasadniających odmowę. W terminie 14 dni od daty doręczenia pisma Kierownika USC można złożyć wniosek do Sądu Rejonowego w Chrzanowie o rozstrzygnięcie, czy przyczyny podane przez kierownika USC uzasadniają odmowę.

Uwagi i dodatkowe informacje:

Ślub cywilny można wziąć w sali ślubów USC, która znajduje się w Urzędzie Miejskim w Alwerni lub poza USC, w miejscu, które gwarantuje zachowanie uroczystej formy i bezpieczeństwo uczestników. Kierownik USC może odmówić udzielenia ślubu w innym miejscu, jeżeli uzna, że nie spełnia ono ustawowych wymagań. Po dokonaniu rejestracji małżeństwa wydawany jest bezpłatnie jeden odpis skrócony aktu małżeństwa z urzędu.

Wróć

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...