Ustalenie numeru porządkowego

Ustalenie numeru porządkowego

Dodano:

Referat Gospodarki Komunalnej, Geodezji i Ochrony Środowiska:
III piętro, pokój nr 307, tel.12 283 11 15 w.336

Osoba odpowiedzialna: Inspektor Jacek Cięcielowski

Podstawa prawna: Art. 47a ust.1 pkt.1) i art. 47a ust.5 ustawy z dnia 17 maja 1989r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity  Dz. U. z 2010r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.).

Miejsce pobrania i złożenia wniosku: Biuro Obsługi Klienta- Urząd Miejski w Alwerni, ul. Zbigniewa Gęsikowskiego 7, I piętro.

Wymagane dokumenty: Do wniosku należy dołączyć:

1)      kopię mapy (załącznikiem może być kopia mapy: zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej w skali nie mniejszej niż 1:10 000 lub kopia projektu zagospodarowania działki lub terenu) na której kolorem (podać jakim kolorem) wyróżniono budynek będący przedmiotem wniosku.

Ponadto prosimy o dołączenie:

  • Dla budynku wybudowanego:

1)   Mapę uzupełniającą pomiar budynku z wypisem z rejestru gruntów - w celu lokalizacji budynku*,

* – w przypadku braku mapy uzupełniającej pomiar budynku z wypisem z rejestru gruntów, należy dołączyć  aktualny pełny wypis z rejestru gruntów i budynków oraz mapę inwentaryzacji powykonawczej dla przedmiotowego budynku, przyjętą do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

  • Dla budynku będącego w trakcie budowy:

1)   Dokument potwierdzający tytuł własności nieruchomości – aktualny pełny wypis z rejestru gruntów,

2)   Ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę,

3)   Mapa z projektem zagospodarowania terenu - w celu lokalizacji budynku.

  • Dla budynku prognozowanego do wybudowania **

1)   Dokument potwierdzający tytuł własności nieruchomości – aktualny wypis z rejestru gruntów.

 ** – numer porządkowy dla budynku prognozowanego do wybudowania może być nadany w przypadku, gdy działka na której ma być budynek wybudowany znajduje się w terenie przeznaczonym pod przedmiotową zabudowę, zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Opłaty:

Skarbowa

  • Brak opłaty,
  • Od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo, gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).

Sposób i termin załatwiania sprawy:

 Do 30 dni od złożenia wniosku. Zawiadomienie jest odbierane osobiście przez wnioskodawcę lub wysyłane pocztą (w  przypadku braku możliwości odbioru osobiście za wyraźnym wskazaniem we  wniosku).

Tryb odwoławczy:  Nie przysługuje.

 INNE INFORMACJE

W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia .

Wróć

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...