Rozgraniczenia nieruchomości

Rozgraniczenia nieruchomości

Dodano:

Referat Gospodarki Komunalnej, Geodezji i Ochrony Środowiska:
III piętro, pokój nr 307, tel.12 283 11 15 w.336

Osoba odpowiedzialna: Inspektor Jacek Cięcielowski

Podstawa prawna:

Rozdział VI ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz.1287 ze zm.), Rozporządzenie MSWiA i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości (Dz. U. Nr 45, poz.453)

Miejsce pobrania i złożenia wniosku  : Biuro Obsługi Klienta- Urząd Miejski w Alwerni, ul. Zbigniewa Gęsikowskiego 7, I piętro.

Wymagane dokumenty:
1.Pisemny wniosek osoby posiadającej tytuł prawny do nieruchomości.
2.Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.

3.Wypis z rejestru gruntów (dla działek rozgraniczanych i sąsiednich)
3.Mapa ewidencyjna z zaznaczonymi granicami nieruchomości, pomiędzy którymi winno być przeprowadzone rozgraniczenie
4.Wskazanie geodety uprawnionego, który wykona czynności rozgraniczenia nieruchomości.

Procedura postępowania:

1. Postanowienie o wszczęciu postępowania

2. Decyzja Burmistrza Wadowic zatwierdzająca ustalone granice lub o umorzeniu postępowania

Na postanowienie o wszczęciu postępowania o rozgraniczenie nie służy zażalenie. W terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji przysługuje stronom prawo złożenia odwołania za pośrednictwem Burmistrza Gminy Alwernia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie.
Strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać, w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji w tej sprawie przekazania sprawy sądowi.

Termin załatwiania sprawy:

1.Wydanie postanowienia o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego (nie służy na nie zażalenie ) – do 14 dni od złożenia wniosku

2.Wydanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości – do 30 dni od złożenia przez geodetę zatwierdzonego przez   Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej operatu rozgraniczeniowego

Opłaty:

1.za wydanie decyzji – 10,00 zł (wg załącznika do ustawy z dnia 16.11.2006r. o opłacie skarbowej: część I pkt 53), - kwit opłaty należy dołączyć do wniosku.

2. za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii – 17,00 zł.

Tryb odwoławczy:

1.Od decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości strona nie zadowolona z ustalenia granic może żądać w terminie 14 dni od jej otrzymania przekazania sprawy sądowi.

2. Od decyzji umarzającej postępowanie stronie przysługuje odwołanie za pośrednictwem Burmistrza Gminy Alwernia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji .

Wróć

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...