Podziały nieruchomości

Podziały nieruchomości

Dodano:

 

Referat Gospodarki Komunalnej, Geodezji i Ochrony Środowiska
III piętro, pokój nr 307, tel.12 283 11 15 w.336

Osoba odpowiedzialna: Inspektor Jacek Cięcielowski

Podziały niezależnie od ustaleń planu miejscowego

Podstawa prawna:

Dział III Rozdział 1 ustawy z dnia 21.08. 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), Rozp. Rady Ministrów z dnia 07.12.2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U.Nr 268, poz. 2663).

 Miejsce pobrania i złożenia wniosku: Biuro Obsługi Klienta- Urząd Miejski w Alwerni, ul. Zbigniewa Gęsikowskiego 7, I piętro.

Wymagane dokumenty:

 1. protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
 2. wykaz zmian gruntowych,
 3. wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej,
 4. mapę z projektem podziału – 2 egz. dla Urzędu Miejskiego +  po 1 egz. dla każdego współwłaściciela,
 5. aktualny dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
 6. wypis z rejestru gruntów i budynków,
 7. opinia właściwego zarządcy drogi o możliwości wykonania zjazdu (w przypadku projektowanych nowych zjazdów z drogi krajowej lub powiatowej),
 8. rzuty poszczególnych kondygnacji budynku przedstawiające projektowany odcinek granicy wewnątrz budynku, w przypadku podziału nieruchomości zabudowanej, gdy proponowany podział powodowałby również podział budynku (art.93 ust.3b ustawy o gospodarce nieruchomościami),
 9. pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków, o którym mowa w art. 96 ust.1a ustawy o gospodarce nieruchomościami (w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków).

Sposób i termin załatwiania sprawy:

30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku. Decyzja jest wysyłana pocztą lub odbierana osobiście przez Wnioskodawcę.

Opłaty: Brak opłat.

Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządu Kolegium Odwoławczego w Krakowie za pośrednictwem Burmistrza Gminy Alwernia w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Informacje dodatkowe:Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności lub współużytkownika wieczystego, podziału można dokonać na wniosek wszystkich współwłaścicieli albo współużytkowników wieczystych.

Podziały zgodnie z ustaleniami planu miejscowego ( II etapy)

Podstawa prawna:

Dział III Rozdział 1 ustawy z dnia 21.08. 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), Rozp. Rady Ministrów z dnia 07.12.2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz.U.Nr 268, poz. 2663).

Miejsce pobrania i złożenia wniosku: Biuro Obsługi Klienta- Urząd Miejski w Alwerni, ul. Zbigniewa Gęsikowskiego 7, I piętro.

Wymagane dokumenty:

ETAP I (wydanie opinii (postanowienia)w sprawie zgodności proponowanego podziału nieruchomości z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego):

 1. wstępny projekt podziału nieruchomości (wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości (Dz. U. Nr 268 poz. 2663 z dnia 21.12.2004r.) -  2 egz. dla Urzędu Miejskiego + 1 egz. dla każdego współwłaściciela,
 2. dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,
 3. wypis z katastru nieruchomości i kopię mapy katastralnej obejmującej nieruchomość podlegającą podziałowi,
 4. opinia właściwego zarządcy drogi (w przypadku projektowanych nowych zjazdów z drogi krajowej lub powiatowej),
 5. pozwolenie o którym mowa w art. 96 ust.1a ustawy o gospodarce nieruchomościami (w przypadku nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków),
 6. rzuty poszczególnych kondygnacji budynku wraz z odcinkami granic wewnątrz budynku, jeżeli proponowany podział powoduje także podział budynku (art.93 ust.3b ustawy o gospodarce nieruchomościami).

ETAP II (wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości)

 1. protokół z przyjęcia granic nieruchomości,
 2. wykaz zmian gruntowych,
 3. wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej,
 4. mapy z projektem podziału – 2 egz. dla Urzędu Miejskiego +  po 1 egz. dla każdego współwłaściciela,

Sposób i termin załatwiania sprawy:

1.ETAP I: Postanowienie opiniujące zgodność proponowanego podziału z ustaleniami planu miejscowego wydawane jest w terminie do 14 dni od dnia złożonego kompletnego wniosku (wniosek + załączniki – ETAP I). Postanowienie jest wysyłane pocztą lub odbierane osobiście przez Wnioskodawcę bądź przez Pełnomocnika.

 2. ETAP II: Decyzja zatwierdzająca podział nieruchomości wydana jest w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku (wniosek + załączniki– ETAP II). Decyzja jest wysyłana pocztą lub odbierana osobiście przez Wnioskodawcę.

Opłaty: Nie pobiera się.

Tryb odwoławczy:

1.Od postanowienia służy stronie prawo złożenia zażalenia za pośrednictwem Burmistrza Gminy Alwernia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie ul. Lea 10 w terminie 7 dni od daty otrzymania postanowienia.

2. Od decyzji służy stronie odwołanie za pośrednictwem Burmistrza Gminy Alwernia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie ul. Lea 10 w terminie 14-tu dni od daty otrzymania decyzji.

Informacje dodatkowe: Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności lub współużytkownika wieczystego, podziału można dokonać na wniosek wszystkich współwłaścicieli albo współużytkowników wieczystych.

Wróć

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...