Wydawanie dowodów osobistych

Wydawanie dowodów osobistych

Dodano:

Urząd Stanu Cywilnego
I piętro, pokój nr 102, tel. 12 283 11 15 w.309

Osoba odpowiedzialna: Inspektor Małgorzata Pierzynka

Podstawa prawna: ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r o dowodach osobistych /Dz. U.  Nr 167, poz.1131 z późn. zm./  oraz  rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 października 2011 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postepowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty /Dz. U. z 2009 r. Nr 47, .oz 384/.

Dowód osobisty jest dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby oraz poświadczającym obywatelstwo polskie,  a także uprawnia obywateli polskich do przekraczani granic państw członkowskich Unii Europejskiej.

Osoba będąca obywatelem polski i zamieszkała w Rzeczypospolitej jest obowiązana posiadać dowód osobisty od ukończenia 18 roku życia.

Dowód osobisty  jest ważny przez okres 10 lat od daty jego wydania a w przypadku osób, które nie ukończyły 5 roku życia, ważny 5 lat od daty jego wydania.

Wypełniony i podpisany wniosek o wydanie dowodu osobistego można złożyć w siedzibie organu dowolnej gminy na terytorium RP.

Wniosek składa się osobiście z wyjątkiem:

- osoba niepełnoletnia, której do ukończenia 18 roku życia pozostało  więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny,

-osoby ubezwłasnowolnione pozostające pod władzą rodzicielską, w imieniu której  wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny.

Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobom wymienionym wyżej wymagana jest ich obecność przy składaniu wniosku.                   
Wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.

Procedura postępowania: Wydanie potwierdzenia złożenia wniosku.
Wydanie dowodu osobistego.

Wymagane dokumenty:

  1. Wypełniony wniosek  o wydanie dowodu osobistego.
  2. Kolorowa fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35 x 45 mm, wykonana na jednolitym , jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80 % fotografii, pokazująca wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiała  osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami , z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
  3. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
  4. Na żądanie organu, w przypadku niezgodności danych zawartych we wniosku z danymi w Rejestrze Dowodów Osobistych -  skrócony odpis polskiego aktu urodzenia, w przypadku zawarcia małżeństwa – skrócony odpis polskiego aktu małżeństwa, orzeczenie sądu, dokument poświadczający obywatelstwo polskie.
  5. Dotychczasowy dowód osobisty lub w przypadku jego utraty – ważny paszport.

Miejsce składania dokumentów: składanie wniosków;
Urząd Miejski w Alwerni
ul. Gęsikowskiego 7, pokój 102 I piętro

Termin załatwiania sprawy: 1 miesiąc od złożenia wniosku

Opłaty;  bez opłaty

Tryb odwoławczy: Na postanowienie o odmowie wydania dowodu osobistego przysługuje stronie zażalenie do Wojewody Małopolskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania postanowienia.

Informacje dodatkowe: ZŁOŻENIE WNIOSKU I ODBÓR DOWODU - OSOBIŚCIE

Wnioski o wydanie dowodu osobistego można pobrać w Biurze Obsługi Klienta w Urzędzie Miejskim w Alwerni I piętro.

Wróć

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...