Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy

Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy

Dodano:

Urząd Stanu Cywilnego
I piętro, pokój nr 102, tel. 12 283 11 15 w.309

Osoba odpowiedzialna: Inspektor Małgorzata Pierzynka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności / Dz. U. z 2010 r. Nr. 217, poz. 1427 ze zm./.   oraz rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 29 września 2011 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego/Dz. U. z 2011 r. Nr. 220, poz. 1306 ze zm./.

Procedura postępowania: Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy powyżej  3 miesięcy.
Organ wydaje z urzędu  zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania.
Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy otrzymuje się na wniosek zameldowanego po uiszczeniu opłaty skarbowej w wysokości 17 złotych.

Wymagane dokumenty:

  1. Wypełniony formularz "Zgłoszenie pobytu stałego lub czasowego powyżej 3 miesięcy" należy złożyć w urzędzie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości najpóźniej w 30 dniu od dnia przybycia do nowego miejsca pobytu stałego.
  2. Dokument stwierdzający tytuł własności lokalu lub budynku – do wglądu.
  3. Dowód osobisty osoby meldującej się.
  4. Odpis skrócony aktu urodzenia - osoby niepełnoletniej.
  5. Osobiste stawiennictwo właściciela lokalu lub budynku z dowodem osobistym w celu potwierdzenia przebywania osoby meldującej się pod wskazanym adresem.

Miejsce składania dokumentów: Złożenie druków;
Urząd Miejski w Alwerni
ul. Gęsikowskiego 7, pokój 102 I piętro

Termin załatwiania sprawy: Niezwłocznie.
W przypadku odmowy zameldowania w terminie do 2 miesięcy.

Opłaty: zwolnione z opłaty skarbowej.

Tryb odwoławczy: Odwołanie od decyzji składa się do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Burmistrza Gminy Alwernia w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Wróć

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...