Lokalizacja reklamy

Lokalizacja reklamy

Dodano:

Referat Inwestycji i Rozwoju
III piętro, pokój nr 314, tel.12 283 11 15 w.311

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 460, 774, 870)
 • Zarządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielenia zezwoleń na zajęcie pasa drogowego )Dz. U. z 2004 r. nr 140, poz. 1481)
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz 267 z późn. zmianami)
 • Uchwała Rady Miejskiej w Alwerni nr XXII/168/2004 z dnia 14 lipca 2004 r. w sprawie opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych
 • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. ( t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 783, 1358, 1607, 1649.

Procedura postępowania: Procedura dotyczy każdej osoby ubiegającej się o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu uzyskania pozwolenia na lokalizację reklamy

Opis sprawy:

Poprzez pojęcie zajęcia pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg należy rozumieć:

 • lokalizowanie reklam w pasie drogowym,
 • umieszczanie reklam w pasie drogowym.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie  reklamy w pasie drogowym
 2. Kopia mapy zasadniczej i ewidencyjnej  z zaznaczoną lokalizacją reklamy
 3. Ogólny plan orientacyjny w skali 1 : 10 000 lub 1 : 25 000 z zaznaczoną lokalizacja reklamy
 4. Szkic projektu reklamy określający jej wielkość, sposób posadowienia lub mocowania
  i kolorystykę
 5. W przypadku umieszczenia reklamy na obiekcie ( np. słupie energetycznym, budynku, ogrodzeniu) oświadczenie właściciela o zgodzie na umieszczenie w tym miejscu reklamy
 6. Aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej, jeżeli wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą
 7. Pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca reprezentowany będzie w postępowaniu przez pełnomocnika (art. 33 KPA), wraz z oryginałem potwierdzenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo w kwocie 17,00 zł.

Miejsce składania dokumentów:

 • Osobiście:Dziennik podawczy Urzędu Miejskiego w Alwerni
 • Pocztą:Urząd Miejski w Alwerni, ul. Zbigniewa Gęsikowskiego 7; 32-566 Alwernia

Opłaty:

 1. Opłata skarbowa od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł ( z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej).
  Wymieniona opłatę należy wpłacać na konto Urzędu Miejskiego w Alwerni
  Konto: BS Chrzanów O/Alwernia 51 84440008 0040 0400 0013 0054
  Oryginał potwierdzenia dokonania wpłaty należy dołączyć do składanych odpowiednio dokumentów („pełnomocnictwo”).
 2. Za zajęcie pasa drogowego pobiera się opłaty – art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Stawki opłat określono uchwałą nr XXII/168/2004 Rady Miejskiej w Alwerni  z dnia 14 lipca 2004 r.
 3. Stawki opłat dziennych za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządca jest Gmina Alwernia
  - za 1m2  pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego
  lub usługowego – 0,80 zł / za dzień
  - za 1m2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów – 0,10 zł / za dzień
  - za 1 m2 powierzchni reklamy – 1,00 zł / za dzień

Za zajęcie pasa drogowego o powierzchni mniejszej niż 1m2 powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub urządzenia mniejszej niż 1m2 stosuje się stawi takie jak za zajęcie 1m2 pasa drogowego.

Opłatę za zajęcie pasa drogowego ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych powierzchni pasa drogowego zajętej przez rzut poziomy obiektu budowlanego lub powierzchni reklamy, liczby dni zajmowania pasa drogowego i stawki opłaty za zajęcie 1m2 pasa drogowego.

Dokumenty do pobrania:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie reklam w pasie drogowymWróć

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...