Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Dodano:

Referat Gospodarki Komunalnej, Geodezji i Ochrony Środowiska

III piętro, pokój  nr 307, tel. 12 283 11 15 w. 336 e-mail: rkepa@alwernia.pl

Osoba odpowiedzialna: Renata Kępa

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania
na środowisko (tekst jedn. 2016, poz. 353), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 23 )
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2016, poz.71)

Wymagane dokumenty:

a) w przypadku przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko:

  • raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko - 3 egz.
  • poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie - 3 egzemplarze;
  • wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie - 3 egz.

b) w przypadku przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko:

  • karta informacyjna przedsięwzięcia informacja o planowanym przedsięwzięciu sporządzona zgodnie z art. 3 pkt 5 ustawy o udostępnianiu informacji i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
    - 3 egz.
  • poświadczoną przez właściwy organ kopię mapy ewidencyjnej obejmującej przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie, oraz obejmującej obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie - 3 egzemplarze;
  • wypis z ewidencji gruntów obejmujący przewidywany teren, na którym będzie realizowane przedsięwzięcie oraz obejmujący obszar, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie - 3 egz.

Uwaga: raport i kartę informacyjną należy przedłożyć w formie elektronicznej na informatycznych nośnikach danych.

Miejsce składania dokumentów: Biuro Obsługi Klienta – Urząd Miejski w Alwerni ul. Zbigniewa Gęsikowskiego 7 – I piętro

Termin załatwienia sprawy: około 3 miesiące

Opłaty:

Opłata skarbowa w wysokości 205,00 zł wynikająca z art. 1 ust. 1 pkt 1 ppkt a, części I, ust. 45 załącznika ustawy o opłacie skarbowej.
Opłatę wnosi się na rachunek gminy wraz ze złożeniem wniosku

Tryb odwoławczy:
Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego Kraków ul. Lea 10 za pośrednictwem Burmistrza Gminy Alwernia w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Dokumenty do pobrania:

  1. wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko
  2. wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcie mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko z karta informacyjną

Wróć

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...