Małopolskie Talenty - I, II etap edukacyjny Gmina Alwernia

Realizacja projektu „Małopolskie Talenty – I, II etap edukacyjny – Gmina Alwernia”

Gmina Alwernia realizuje projekt „Małopolskie Talenty – I, II etap edukacyjny – Gmina Alwernia”, w ramach którego w okresie od kwietnia do września 2019 roku, zakupiono pomoce dydaktyczne niezbędne dla uczestników zajęć za łączną kwotę 499 020,07 zł., w tym:

  • 6 tablic interaktywnych z projektorem za kwotę 33 579 zł.,

  • 94 laptopów za kwotę 250 551 zł.,

  • 85 tabletów za kwotę 63 776 zł.,

  • 3 serwerów za kwotę 7 824 zł.,

  • oraz pozostałe pomoce dydaktyczne za kwotę 143 290,07 zł.

Podczas przeprowadzonej w czerwcu 2019 r. diagnozy uzdolnień uczniów wyłoniono 223 uczestników projektu na rok szkolny 2019/2020, którzy będą realizować zajęcia z kompetencji społecznych oraz przedmiotowych w tym: kompetencji matematyczno – przyrodniczych, technologii informacyjno – komunikacyjnych (TIK) oraz języka angielskiego.

Od września 2019 r. we wszystkich Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Alwernia rozpoczęły się zajęcia w ramach realizacji w/w projektu.

             

Trwa rekrutacja do I edycji zajęć projektu „Małopolskie Talenty – I, II etap edukacyjny – Gmina Alwernia”


Formy wsparcia w ramach projektu:

    • W ramach projektu konkursowego Gminy Alwernia, na który pozyskano środki, zostaną utworzone Centra Wsparcia Uczniów Zdolnych we wszystkich szkołach podstawowych w Gminie Alwernia, w których będą odbywały się zajęcia pozaszkolne (w układzie średnio 1 spotkanie dwugodzinne na 1 tydzień). Zajęcia będą prowadzone przez nauczycieli zatrudnionych w danej szkole w ramach następujących obszarów:

    • technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK),
    • matematyczno-przyrodniczych,
    • językowej (j. angielski).

Celem  projektu jest stworzenie warunków dla rozwoju uzdolnień i podniesienie umiejętności w  zakresie  trzech kluczowych  kompetencji  przedmiotowych  tj. językowych (język angielski), matematyczno – przyrodniczych i informatycznych (technologie informacyjno – komunikacyjne (TIK)) oraz kompetencji  ponadprzedmiotowych  wśród  populacji  uczniów  zdolnych  z  terenu Gminy Alwernia poprzez  realizację  działań  opartych  na  modelu  wsparcia  ucznia  zdolnego innowacyjnego projektu DiAMEnT.
W zajęciach, w okresie do 2022 roku uczestniczyć będzie łącznie 510 uczniów. Projekt ponadto zakłada: zakup dla uczniów pomocy dydaktycznych, sprzętu, w tym tablic interaktywnych, serwerów, laptopów oraz tabletów, catering dla uczniów, wycieczki (patrz opis poniżej).

    • W ramach projektu koordynacyjnego, realizowanego przez Województwo Małopolskie - Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego wraz z jednostką organizacyjną Województwa Małopolskiego – Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli, zwanym dalej MCDN, najlepsi uczniowie na terenie Województwa Małopolskiego, w tym również z terenu Gminy Alwernia, mogą zostać objęci następującymi formami wsparcia i inicjatyw dla uczniów:
    • diagnoza uzdolnień poznawczych z zakresu kompetencji kluczowych przedmiotowych, zwana dalej diagnozą uzdolnień – forma wsparcia,
    • Letnia Szkoła Młodych Talentów, zwana dalej LSMT – forma wsparcia,
    • konkurs –inicjatywa,
    • Forum Młodych Talentów –inicjatywa.

Rekrutacja do projektu:

Rekrutacja uczniów do projektu stanowi diagnozę uzdolnień, która obejmuje dwa etapy:

    1. Nominacja uczniów, która jest prowadzona w ramach projektów konkursowych czyli zajęć w szkołach na terenie Gminy Alwernia i stanowi jednocześnie rekrutację do projektów konkursowych i projektu pozakonkursowego, o których mowa powyżej.
    2. Testy uzdolnień, które są prowadzone w ramach projektu pozakonkursowego i stanowią formę wsparcia w ramach tego projektu.


Rekrutacja  opiera  się  na  nominacji rodzicielsko - nauczycielskiej ucznia z zakresu jednej wybranej przedmiotowej kompetencji kluczowej:

    1) matematyczo –przyrodniczej,
    2) języka angielskiego,
    3) technologii informacyjno-komunikacyjnej (TIK).

Nominację rodzicielsko-nauczycielską w zakresie języka angielskiego, zajęć matematyczno - przyrodniczych, technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) przeprowadzają  nauczyciele  przedmiotów  w  danej  szkole tj. nauczyciel wskazuje uczniów do diagnozy, a rodzic wyraża zgodę na udział dziecka w diagnozie.


Rekrutacja odbywa się indywidualnie dla każdej edycji zajęć przez łącznie trzy edycje zajęć:

    1) I edycja w roku szkolnym 2019/2020,
    2) II edycja w roku szkolnym 2020/2021,
    3) III edycja w roku szkolnym 2021/2022.

Terminy rekrutacji zostały szczegółowo określone w Regulaminie rekrutacji i wsparcia uczniów zdolnych w projekcie „Małopolskie Talenty – I, II etap edukacyjny – Gmina Alwernia”, jednak termin nominacji ucznia przez nauczyciela wyznaczony został do dnia 21 marca 2019 r.

Nominacja stanowi wskazanie ucznia do diagnozy czyli testu uzdolnień, którzy uczniowie będą pisać w szkole macierzystej w dniu 13 czerwca 2019 r. o jednakowej godzinie. Testy zostaną dostarczone do Gminy Alwernia od beneficjenta projektu koordynacyjnego. Wyniki testów tj. list wynikowych uczniów zakwalifikowanych do projektu zostaną przekazane do szkół w dniu 23 sierpnia 2019 r. Najlepsi uczniowie, którzy uzyskają najwyższą ilość pkt na testach zostaną zakwalifikowani do projektu, jednak wg założeń projektu do diagnozy nominowanych zostanie minimum jeden uczeń więcej niż liczba osób w grupie (np. do grupy 10-osobowej zostanie nominowanych 11/12 uczniów). Uczniowie, którzy zostaną zakwalifikowani do projektu zobowiązani będą do złożenia w szkole w terminie do dnia 4 września 2019 r. deklaracji uczestnictwa w projekcie konkursowym tj. do zajęć w szkołach na terenie Gminy Alwernia.

Uczeń  może  zostać zrekrutowany  tylko  do  jednej  edycji  zajęć, wyłącznie  w  ramach  jednej z wybranych kompetencji kluczowych!!!

Dokumenty do pobrania:

    • Regulamin rekrutacji i wsparcia uczniów zdolnych w projekcie „Małopolskie Talenty – I, II etap edukacyjny – Gmina Alwernia”,
    • Załącznik nr 1 - Formularz rekrutacyjny
    • Załącznik nr 2 - Deklaracja uczestnictwa w projekcie
    • Załącznik nr 3 - Oświadczenie ucznia w sprawie zgody na przetwarzanie danych osobowych, stanowiący załącznik nr 5 do umowy powierzenia danych osobowych zawartej pomiędzy Gminą Alwernia, a Małopolskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
    • Załącznik nr 4 - Wykaz wiedzy i umiejętności nabytych przez uczniów w efekcie realizacji programów zajęć pozaszkolnych w centrach wspierania uczniów zdolnych, stanowiący załącznik nr 16 do regulaminu konkursu nr rpmp.10.01.05-ip.01-12-035/18

Regulamin wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami zostaną przekazane uczniom w szkołach przez nauczycieli.


 

Zakupy sprzętu i pomocy dydaktycznych do szkół w ramach projektu „Małopolskie Talenty – I, II etap edukacyjny – Gmina Alwernia”

Rozpoczynając realizacje projektu, w pierwszym etapie tj. w okresie od kwietnia do maja 2019 roku, zostanie zakupiony sprzęt niezbędny dla uczestników zajęć, w tym:

    6 tablic interaktywnych z projektorem, która posłuży od początku realizacji działań w projekcie w szkołach, w których zostaną utworzone CWUZ-y na okres wszystkich trzech edycji tj. dla:

    Szkoły Podstawowej w Alwerni – CWUZ nr 1 i CWUZ nr 2 - (2 szt.),

    Szkoły Podstawowej w Brodłach – CWUZ nr 3 i CWUZ nr 4 - (1 szt.),

    Szkoły Podstawowej w Kwaczale – CWUZ nr 5 i CWUZ nr 6 - (1 szt.),

    Szkoły Podstawowej Porębie Żegoty – CWUZ nr 11 i CWUZ nr 12 (1 szt.),

    Szkoły Podstawowej w Regulicach – CWUZ nr 13 i CWUZ nr 14 (1 szt.).


    94 Laptopy zostaną zakupione dla uczniów, którzy rozpoczynają zajęcia w I oraz w II edycji z kompetencji kluczowej informatycznej(technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK)) oraz kompetencji ponadprzedmiotowych dla:

    I etapu edukacyjnego - I edycja 2019/2020 (dla CWUZ nr 1 w SP w Alwerni, CWUZ nr 3 w Brodłach, CWUZ nr 7 w SP Grojcu, CWUZ nr 11 w Porębie Żegoty),

    II etapu edukacyjnego - I edycja 2019/2020 (dla CWUZ nr 2 w SP w Alwerni, CWUZ nr 4 w Brodłach, CWUZ nr 6 w Kwaczale, CWUZ nr 12 w Porębie Żegoty, CWUZ nr 14 w Regulicach) oraz w II edycji 2020/2021 dla CWUZ nr 10 w Okleśnej.


    85 tabletów, które zostaną zakupione dla uczniów, którzy rozpoczynają zajęcia w I edycji z kompetencji kluczowych:

    matematyczno-przyrodniczych oraz kompetencji ponadprzedmiotowych - dla I etapu edukacyjnego - I edycja 2019/2020 (dla CWUZ nr 1 w SP w Alwerni, CWUZ nr 3 w Brodłach) oraz dla II etapu edukacyjnego - I edycja 2019/2020 (dla CWUZ nr 2 w SP w Alwerni),

    językowej (j.angielski) oraz kompetencji ponadprzedmiotowych - dla I etapu edukacyjnego - I edycja 2019/2020 (dla CWUZ nr 5 w Kwaczale, dla CWUZ nr 7 w SP Grojcu, CWUZ nr 9 w Okleśnej, CWUZ nr 11 w Porębie Żegoty, CWUZ nr 13 w Regulicach) oraz dla II etapu edukacyjnego – I edycja 2019/2020 (CWUZ nr 14 w Regulicach).


W kolejnych miesiącach zostaną zakupione pomoce dydaktyczne dla uczniów na kwotę łączną 519 763,16 zł (kwota planowana).


Projekt, ponadto zakłada:

- catering dla uczniów podczas zajęć (obiad jednodaniowy wraz z napojem),

- wycieczki, w tym kilkudniowe (m.in.  Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, Wrocław - Centrum Naukowe, Kraków - Muzeum Narodowe, Warszawa - Britsh Council,, Centrum Leonarda Da Vinci w Chęcinach, Kraków - muzeum motyli i Ogród botaniczny UJ, Kraków - Muzeum Inżynierii Miejskiej, Gdańsk - fokarium w Helu, akwarium w Gdyni, Stocznia Gdańska, Trójmiasto i Półwysep Helski, Wrocław – ZOO, Góry Stołowe, Bielsko-Biała – Studio Filmów Rysunkowych).

 

Wróć

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...