Realizowane Projekty

Gmina Alwernia zrealizowała projekt pn. Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych w Przedszkolu Samorządowym w Kwaczale współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami III.

Koszt całkowity 21 574,20 zł

Dofinansowanie PFRON 10 787,10 zł

Udział środków Gminy Alwernia 10 787,10 zł

 

 

=====================================================================================================

Gmina Alwernia pozyskała środki w wysokości 11 691,00 zł z Województwa Małopolskiego na rzecz zapewnienia gotowości bojowej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej w Kwaczale. W ramach projektu zakupiono m.in. kompletny system selektywnego wybierania, radiotelefony przenośne, pilarkę ratowniczą, odzież ochronną, hydronetki oraz tłumice.

Koszty całkowite 23 779,26 zł

Dofinansowanie Województwa Małopolskiego 11 691,00 zł

Wkład własny Gminy Alwernia 12 088,26 zł

 

==========================================================================================================

Projekty edukacyjne

 

 

 

 

 

Środki unijne i krajowe pozyskane na inwestycje

Gmina Alwernia zmienia swoje oblicze, rozbudowana infrastruktura komunalna, rozwinięta sieć szkół, bibliotek, szeroki dostęp do Internetu podwyższyły standard życia mieszkańców oraz sprzyjają wszechstronnemu rozwojowi. Dobra komunikacja z Krakowem ułatwia dostęp młodzieży do szkół i uczelni oraz dorosłym do krakowskiego rynku pracy.

Wykorzystywane są znakomite predyspozycje do rozwoju gospodarczego Gminy jakie daje jej położenie pomiędzy aglomeracjami krakowską i śląską. Działania zmierzające do modernizacji szlaków komunikacyjnych w tym współfinansowanie remontów dróg powiatowych, modernizacja drogi wojewódzkiej 780 oraz starania o zjazd z autostrady Kraków - Katowice wpłynęły na wzrost atrakcyjności gruntów przeznaczonych pod inwestycje. Stworzone są zatem dobre warunki dla inwestorów.

W realizacji tych zamierzeń pomocne są środki unijne i krajowe, dzięki którym gmina może wykonać wiele nowych inwestycji. Łączna ilość pozyskanych w latach 2010 -2012 środków finansowych z UE oraz Funduszy Krajowych,  w przeliczeniu na mieszkańca Gminy Alwernia, wynosi 836 zł. (Liczba mieszkańców 12 590 osób stan na 30.09.2010r)

Inwestycje współfinansowane ze środków unijnych to m.in. wybudowanie nowego samorządowego przedszkola w Alwerni. Inwestycję zrealizowano w ramach MRPO, wysokość dotacji wyniosła ponad 2mln zł. 

Kolejne projekty zrealizowane w ramach Wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju – „Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW 2007-2013 to:

* " Zagospodarowanie terenu istniejącego Jaru w centrum Wsi Grojec" o wartości – 265 tys. zł na co pozyskaliśmy 108 tys. dofinansowania;
* „Odnowa Centrum Kwaczały – zagospodarowanie placu przed Domem Ludowym – etap I" projekt o wartości– 595 tys. zł z dofinansowaniem 261 tys. zł
* „Zagospodarowanie terenu rekreacyjno- sportowego przy SP w Regulicach" projekt o wartości 425 tys. zł dofinansowany kwotą 249 tys. zł
* „Budowa Domu Ludowego w miejscowości Podłęże" o wartości 425 tys. zł dofinansowany na kwotę 350 tys. zł. 
* Budowa budynku wiejskiego wraz z niezbędna infrastrukturą" w Porębie Żegoty o wartości 677 tys. zł z dofinansowaniem 417 tys. zł.
* „Budowa boiska sportowego przy SP w Brodłach" o wartości 768 tys. zł dofinansowanie 469 tys. zł

Gmina Alwernia pozyskała również dofinansowanie w wysokości blisko 2 500 tys. zł na „Budowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Regulice" w ramach PROW „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" I etap o wartości projektu – 4 032 tys. zł i złożyła wniosek na kolejny etap o wartości 2 460 tys. zł z dofinansowaniem 1 500 tys.

Od 2010 roku rozpoczęto realizację projektu: „Budowa hali sportowej w Alwerni", przy Zespole Szkół Nr 1. Koszt całej inwestycji to 4 900 tys. zł. Obecnie zrealizowano I etap, którego koszt to blisko 2 mln zł. (dofinansowanie na kwotę 1 088 tys. zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Wieloletniego Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Małopolskiego na lata 2012-2014)

 

„Rewitalizacja Rynku w Alwerni z zachowaniem jego obecnej funkcji w postaci założenia parkowego".
Inwestor: Gmina Alwernia
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

 

W ramach Programu Rewitalizacji Obszarów Miejskich Alwerni został zrealizowany złożony do MRPO działanie 6.1. Rozwój miast schemat A projekt "Rewitalizacja Rynku w Alwerni z zachowaniem jego obecnej funkcji w postaci założenia parkowego".

Projekt Rewitalizacji rynku w Alwerni powstał przy ścisłej współpracy z Małopolskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Rezultaty zrealizowania projektu to odświeżony wygląd rynku i zmiana jego funkcji. Teraz, dzięki nowym atrakcyjnym elementom, może być miejscem spotkań i rekreacji mieszkańców Alwerni a także wspaniałą atrakcją turystyczną.

W ramach rewitalizacji wymieniona została cała infrastruktura komunalna pod modernizowaną płytą rynku. Położono nową nawierzchnię na drogach, wyremontowano chodniki, przebudowano zieleń oraz zamontowano wyposażenie w elementy małej architektury. Całkowicie zostało wymienione oświetlenie uliczne oraz oświetlenie wewnętrzne rynku na ładne stylizowane lampy i nowoczesne podświetlenia. W ten sposób zachowano poprzedni charakter rynku, wprowadzając jednocześnie nowe atrakcyjne dla mieszkańców i turystów elementy. Koszt projektu przebudowy wyniósł 2,3 mln zł (dofinansowano z MPRO 1,3 mln zł)

Rewitalizacja Rynku w Alwerni zakładała wymianę infrastruktury komunalnej pod modernizowaną płytą Rynku, modernizację i częściową i przebudowę zieleni, odnowienie nawierzchni, wyposażenie w elementy małej architektury, estetyzacja oświetlenia.
 
W ramach projektu wykonano następujące prace:
•    wymianę nawierzchni ścieżek
•    modernizację placu przy Grobie Nieznanego Żołnierza wraz z jego rozbudową
•    wymianę elem. małej architektury w tym nowe ławki, kosze, lampy, pergole
•    modernizację istniejącej studni - obłożenie kamieniem oraz wykonanie zadaszenia
•    montaż żeliwnej pompy do wody
•    zagospodarowanie placu wokół studni, m.in. poprzez wykonanie kamiennych murków z drewnianymi siedziskami wokół studni
•    modernizację murków okalających Rynek (obłożenie piaskowcem oraz wykonanie drewnianych siedzisk)
•    wykonanie parkingu przy płycie Rynku
•    kompleksową rewitalizację zieleni na Rynku (konieczne wycinki pielęgnacyjne oraz nowe nasadzenia)
•    wymianę asfaltu wokół Rynku
•    wykonanie chodników z kostki betonowej wokół rynku od strony budynków.
 
Celem projektu jest kompleksowa rewitalizacja założenia parkowego Rynku wraz z jego najbliższym otoczeniem, poprzez modernizację ciągów pieszych i placów, odnowę elementów małej architektury oraz rekompozycję zieleni, a tym samym przywrócenie rynkowi jego wartości przestrzennych, funkcjonalnych oraz społecznych.
 
Rezultatem tych działań jest ożywienie Rynku i zmiana jego funkcji poprzez stworzenie miejsca spotkań i rekreacji mieszkańców Alwerni oraz wzmocnienie jego funkcji, jako atrakcji turystycznej.


 

 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...