Program “Małopolska Niania”

Województwo Małopolskie – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie

ogłasza

 NABÓR DO PROJEKTU „MAŁOPOLSKA NIANIA 2.0”

Informacje o naborze na stronie ROPS w Krakowie https://www.rops.krakow.pl/lewa/malopolska-niania-20-34/aktualnosci-iii-nabor-138/iii-nabor-do-projektu-malopolska-niania-20-653.html

W Gminie Alwernia był realizowany pilotażowo Program Małopolska Niania 2017/2018

Gmina Alwernia realizowała projekt Wojewody Małopolskiego
„Małopolska Niania”.


świadczenie „Małopolska Niania”
to kwota w wysokości 1500,00 zł miesięcznie.

Przyznanie świadczenia „Małopolska Niania” w wysokości 1500,00 złz czego 1000,00 zł to środki pomocy finansowej otrzymanej z budżetu Województwa Małopolskiego, a 500,00 zł pochodziło ze środków własnych Gminy Alwernia.

Świadczenie „Małopolska Niania” przysługiwało:

  • osobom zamieszkującym na terenie Gminy Alwernia,
  • rodzicom/ opiekunom prawnym dziecka sprawującym opiekę nad dzieckiem w wieku od 20 tygodnia życia do lat 3, a także opiekunowi prawnemu lub innej osobie, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3,
  • rodzicom/opiekunom aktywnym zawodowo, tj. zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej stanowiącej tytuł do ubezpieczeń społecznych, prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą lub działalność rolniczą, którzy planują zatrudnienie niani dla dzieci do lat 3 w celu powrotu do pracy po upływie okresu urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego lub wychowawczego

 Przyznana wysokość świadczenia nie była większa niż 90% wysokości wynagrodzenia niani z umowy uaktywniającej. Pozostałą część wynagrodzenia niani wynikającego z umowy pokrywali rodzice/ opiekunowie.

Obowiązki beneficjenta projektu (rodzica/opiekuna):

  • Beneficjent zatrudnia Nianię na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 157 z późn.zm.). Rodzice/ opiekunowie, którym przyznano świadczenie są zobowiązani do zawarcia z osobą fizyczną sprawującą opiekę nad dziećmi, pisemnej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwanej umową uaktywniającą.
  • Umowa musi zakładać zatrudnienie niani w wymiarze co najmniej 8 godzin dziennie celem sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia, które w dniu zakończenia roku szkolnego 2017/2018 nie ukończy 3-go roku życia.
  • Rodzic/opiekun po zawarciu umowy uaktywniającej z osobą fizyczną, która będzie świadczyła usługi jako niania jest zobowiązany do zgłoszenia jej w ustawowym terminie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  • Świadczeniobiorca w okresie pobierania świadczenia zobowiązany jest do regularnej wypłaty wynagrodzenia niani zgodnie z zapisami zawartej umowy uaktywniającej za świadczone usługi.

 Świadczenie „Małopolska Niania” przyznawane było w drodze decyzji administracyjnej na podstawie art. 22b ustawy o świadczeniach rodzinnych na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy.

Termin realizacji projektu – do zakończenia roku szkolnego 2017/2018.

Projekt „Małopolska Niania” realizował Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Alwerni – ul. Zb. Gęsikowskiego 7,
32-566 Alwernia