Program "Małopolska Niania"

 

Gmina Alwernia realizuje projekt Wojewody Małopolskiego
„Małopolska Niania”.

Od 10 do 30 października 2017 r. trwa nabór wniosków
o świadczenie „Małopolska Niania”
w wysokości 1500,00 zł miesięcznie.

 

 

Projekt zakłada przyznanie świadczenia „Małopolska Niania” w wysokości 1500,00 zł, z czego 1000,00 zł to środki pomocy finansowej otrzymanej z budżetu Województwa Małopolskiego, a 500,00 zł pochodzi ze środków własnych Gminy Alwernia.

Świadczenie „Małopolska Niania” przysługuje:

 • osobom zamieszkującym na terenie Gminy Alwernia,
 • rodzicom/ opiekunom prawnym dziecka sprawującym opiekę nad dzieckiem w wieku od 20 tygodnia życia do lat 3, a także opiekunowi prawnemu lub innej osobie, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3,
 • rodzicom/opiekunom aktywnym zawodowo, tj. zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej stanowiącej tytuł do ubezpieczeń społecznych, prowadzącym pozarolniczą działalność gospodarczą lub działalność rolniczą, którzy planują zatrudnienie niani dla dzieci do lat 3 w celu powrotu do pracy po upływie okresu urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego lub wychowawczego

 Przyznana wysokość świadczenia nie może być większa niż 90% wysokości wynagrodzenia niani z umowy uaktywniającej. Pozostałą część wynagrodzenia niani wynikającego z umowy pokrywają rodzice/ opiekunowie.

Obowiązki beneficjenta projektu (rodzica/opiekuna):

 • Beneficjent zatrudnia Nianię na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 157 z późn.zm.). Rodzice/ opiekunowie, którym przyznano świadczenie są zobowiązani do zawarcia z osobą fizyczną sprawującą opiekę nad dziećmi, pisemnej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, zwanej umową uaktywniającą.
 • Umowa musi zakładać zatrudnienie niani w wymiarze co najmniej 8 godzin dziennie celem sprawowania opieki nad dzieckiem w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia, które w dniu zakończenia roku szkolnego 2017/2018 nie ukończy 3-go roku życia.
 • Rodzic/opiekun po zawarciu umowy uaktywniającej z osobą fizyczną, która będzie świadczyła usługi jako niania jest zobowiązany do zgłoszenia jej w ustawowym terminie do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 • Świadczeniobiorca w okresie pobierania świadczenia zobowiązany jest do regularnej wypłaty wynagrodzenia niani zgodnie z zapisami zawartej umowy uaktywniającej za świadczone usługi.

 Świadczenie „Małopolska Niania” przyznawane jest w drodze decyzji administracyjnej na podstawie art. 22b ustawy o świadczeniach rodzinnych na okres nie dłuższy niż 10 miesięcy.

Termin realizacji projektu nie może przekroczyć zakończenia roku szkolnego 2017/2018.

Wnioski o świadczenie „Małopolska Niania” rodzice/opiekunowie można składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Alwerni – ul. Zb. Gęsikowskiego 7,
32-566 Alwernia w terminie od 10 października 2017 r. do 30 października 2017 roku.

Do wniosku należy dołączyć:

 • dokumenty potwierdzające zatrudnienie rodziców/opiekunów lub wykonywanie przez nich innej pracy zarobkowej,
 • oświadczenie o nie korzystaniu z opieki nad dzieckiem w formie: żłobka, przedszkola, klubu dziecięcego, dziennego opiekuna,
 • kserokopię aktu urodzenia dziecka,
 • kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności dziecka - jeśli posiada,
 • dokumenty potwierdzające samotne wychowywanie dziecka – zgodnie z art. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych,
 • dokumenty niezbędne do obliczenia dochodu rodziny,
 • inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia, wynikające z indywidualnej sytuacji rodziny lub jej członków.

Z zasadami uczestnictwa w projekcie, Regulaminem naboru wniosków oraz dokumentami niezbędnymi w procesie naboru można zapoznać się poniżej oraz na stronie internetwej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Alwerni www.mops.alwernia.pl, a także w siedzibie Ośrodka.

 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...