Decyzja wywłaszczeniowa z dnia 6 marca 2019r., działka nr 647, Alwernia

Decyzja wywłaszczeniowa z dnia 6 marca 2019r., działka nr 647, Alwernia

Dodano:

AGN.6821.23.2017.AT14/PKK22                                                                                                                          Chrzanów, 6 marca 2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 112, art. 113 ust. 1 i 2, 4, 5, 6, 7, art. 114 ust. 3 i 4, art. 118a, 1a, art. 119, art. 121 ust. 1 i art. 123 ust. 1, w zw. z art. 6 pkt 1, art. 128 ust. 1, art. 129 ust. 1, art. 130, art. 1, 2, 3 i art. 134 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.) - dalej: u.g.n. oraz art. 104 i art. 107 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096) - dalej: k.p.a., na wniosek Burmistrza Gminy Alwerni,

 

Starosta Chrzanowski orzeka o

1.    Wywłaszczeniu poprzez pozbawienie prawa własności nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, opisanej w ewidencji gruntów i budynków jako działka położona w Alwerni przy ul. Ustronie, nr 647 o pow. 0,2051 ha, obręb Alwernia.  Wywłaszczenie następuje na rzecz Gminy Alwernia z przeznaczeniem pod drogę publiczną klasy funkcjonalno – technicznej dojazdowej, oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, symbolem 40 KD-D, 41 KD-D,141 KD-D.

2.    Przejściu prawa własności opisanej w pkt 1 nieruchomości na rzecz  Gminy Alwernia, nastąpi z dniem w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna. Ostateczna decyzja o wywłaszczeniu stanowi podstawę do dokonania wpisu w księdze wieczystej.

3.    Ustaleniu odszkodowania za wywłaszczenie nieruchomości w wysokości
87.176,00 zł (słownie: osiemdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt sześć zł).

4.    Zobowiązaniu Gminy Alwernia do złożenia ustalonej kwoty odszkodowania do depozytu sądowego na okres 10 lat. 

5. Do skutków zwłoki lub opóźnienia w zapłacie odszkodowania stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego.

 

UZASADNIENIE

Burmistrz Gminy Alwerni wnioskiem z dnia 17 lipca 2017 r, doprecyzowanym dnia 9 sierpnia 2017r.,  wniósł do Starosty Chrzanowskiego o wywłaszczenie poprzez pozbawienie prawa własności nieruchomości gruntowej o nieuregulowanym stanie prawnym, działka nr 647, pow. 0,2051 ha, położonej w Alwerni przy ulicy Ustronie, obręb Alwernia.

Starosta Chrzanowski stosownie do art. 114 ust. 3 i 4 ustawy o gospodarce nieruchomościami ogłosił na tablicy ogłoszeń urzędu, na stronie internetowej starostwa powiatowego oraz w prasie o zasięgu ogólnopolskim zamiar wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego. W wyznaczonym terminie 2 miesięcy nie zgłosiły się osoby, które wykazały, że przysługują im prawa rzeczowe do nieruchomości. Starosta wszczął postępowanie wywłaszczeniowe, o czym powiadomił stosownie do art. 115 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 2204 ze zm.) nieruchomości mogą podlegać wywłaszczeniu. Wywłaszczenie nieruchomości polega na pozbawieniu albo ograniczeniu, w drodze decyzji, prawa własności, prawa użytkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomości (art. 112 ust. 2). Wywłaszczenie nieruchomości może być dokonane, jeżeli cele publiczne nie mogą być zrealizowane w inny sposób niż przez pozbawienie albo ograniczenie praw do nieruchomości, a prawa te nie mogą być nabyte w drodze umowy. Wywłaszczenie, jako najbardziej drastyczna ingerencja w prawa majątkowe jednostki, stanowi ostateczne rozwiązanie mające na celu pozyskanie nieruchomości dla realizacji celu publicznego.

Wywłaszczenie następuje na rzecz Gminy Alwernia z przeznaczeniem pod drogę publiczną klasy funkcjonalno – technicznej dojazdowej, oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, symbolem 40 KD-D, 41 KD-D,141 KD-D.  Wnioskodawca podał, iż przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest do realizacji celu publicznego – jw., który jest celem publicznym w rozumieniu art. 6 u.g.n. Gmina Alwernia zamierza przystąpić do realizacji powyższego celu publicznego, na co niezbędne jest pozyskanie własności nieruchomości, która obecnie ma nieuregulowany stan prawny.

Działka nr 647 o pow. 0,2051 ha, zgodnie z wykazem synchronizacyjnym z dnia 31 grudnia 1998r., nr 3478/757/98 powstała z działki nr 2264 oraz część działki nr 1145/1. Działka nr 647, obręb Alwernia, zgodnie z zaświadczeniem z Sądu Rejonowego w Chrzanowie nie ma założonej Księgi Wieczystej.

Działka nr 2264 – droga polna, nie ma założonej KW, objęta jest wykazem hipotecznym LWH 245 gm. kat. Poręba Żegoty, własność tej nieruchomości wpisana jest na rzecz: Antoniego Warchoła w ½ części, Julianny z Rejdychów Zastawnikowej w 2/8 części, Franciszka Taborskiego w 1/8 części oraz Heleny z Zastawników Taborskiej w 1/8 części.

Nie udało się ustalić następców prawnych po osobach występujących jako właściciele w LWH 245. Działka nr 1145/1, która w części stanowi działkę nr 647 zgodnie z KW 3123 stanowi własność Stanisławy Wojtoń, natomiast władającym działką nr 647 jest Gmina Alwernia. Ponadto jak wynika z danych posiadanych przez tutejszy organ dla wywłaszczonej nieruchomości tj. działki nr 647 nie jest prowadzona Księga Wieczysta. Zgodnie z art. 113 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami stan prawny tej nieruchomości jest nieuregulowany. Wobec powyższych okoliczności, na podstawie art. 118a ustawy o gospodarce nieruchomościami, należało wydać decyzje o nabyciu nieruchomości przez Gminę Alwernia.

        

Starosta Chrzanowski, zgodnie z art. 49 kpa w zw. z art. 118 a ugn, podał do publicznej wiadomości ogłoszenie o zamiarze wszczęcia postępowania wywłaszczeniowego w niniejszej sprawie.

         W związku z faktem, iż w wyznaczonym terminie nie zgłosiły się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do przedmiotowej nieruchomości, Starosta Chrzanowski dnia 8 października 2018 r., wszczął postępowanie wywłaszczeniowe w celu pozbawienia prawa własności nieruchomości działki nr 647, obręb Alwernia, Gmina Alwernia.

Przeprowadzone postępowanie dowodowe potwierdziło informacje podane we wniosku o wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego. Z wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Alwernia jednoznacznie wynika, że nieruchomość jest przeznaczona na zamierzony cel publiczny.

         Ponadto, zgodnie z pismem z dnia 7 sierpnia 2017 r.,  Burmistrz Alwerni poinformował, iż działka nr 647, obręb Alwernia nie jest drogą gminną publiczną w myśl ustawy o drogach publicznych w związku z powyższym nie podlega  przepisom art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r., przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Wobec powyższego wniosek o wywłaszczenie jest zasadny i należało orzec o pozbawieniu prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy Alwernia.

Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość ustalono na podstawie jej wartości rynkowej w oparciu o wycenę sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego Pana Beniamina Gąsiorowskiego (nr uprawnień 5576). Zgodnie z art. 75 kpa operat szacunkowy sporządzony dla potrzeb przedmiotowego postępowania jest jednym z dowodów w sprawie i tak jak każdy dowód podlega ocenie przez organ.    

    Decyzja o wywłaszczeniu nieruchomości jest aktem administracyjnoprawnym, ale wywołuje bezpośrednie skutki w sferze praw cywilnych, tj. powoduje nabycie prawa własności przedmiotowej nieruchomości. Skutek ten następuje z dniem, w którym decyzja stała się ostateczna (art. 118a ust. 1 u.g.n.). Ostateczna decyzja o wywłaszczeniu nieruchomości stanowi podstawę do dokonania wpisu w księdze wieczystej. Wpisu dokonuje się na wniosek starosty, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, lub organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli nieruchomość została wywłaszczona na rzecz tej jednostki (art. 123 ust. 1 u.g.n.). Najem, dzierżawa lub użyczenie oraz trwały zarząd wywłaszczonej nieruchomości wygasają z upływem 3 miesięcy od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna. Decyzja obowiązkowo podlega ogłoszeniu w trybie art. 49 k.p.a. przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.

Wobec powyższych okoliczności wniosek o wywłaszczenie jest zasadny i należało orzec o pozbawieniu prawa własności nieruchomości na rzecz Gminy Alwernia. Odszkodowanie za wywłaszczoną nieruchomość ustalono na podstawie jej wartości rynkowej na dzień wydania niniejszej decyzji w oparciu o wycenę sporządzoną przez rzeczoznawcę majątkowego Pana Beniamina Gąsiorowskiego w operacie szacunkowym z dnia 6 września 2018r. Wycena została sporządzona zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami zawodowymi.

Niniejsza decyzja podlega wywieszeniu na okres 14 dni na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Chrzanowie, ul. Partyzantów 2,  Urzędu Gminy w Alwerni oraz na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Chrzanowie oraz Urzędu Gminy Alwernia.

Przejście własności opisanej w pkt.1 nieruchomości na Gminę Alwernia nastąpi z dniem w którym niniejsza decyzja stanie się ostateczna.

Mając na uwadze wyżej wymienione okoliczności orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

 

Na niniejszą decyzję służy stronom prawo wniesienia odwołania do Wojewody Małopolskiego za pośrednictwem Starosty Chrzanowskiego w  terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego).

 

Niniejsza decyzja administracyjna nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust.1 lit. h ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1044).      

 

 

Otrzymuje:

  1. Burmistrz Gminy Alwernia, jako strona postępowania oraz w celu wywieszenia na tablicy ogłoszeń  oraz stronie internetowej Urzędu Gminy Alwernia na okres 14 dni (3 egz.),
  2. ...... ..... .......,  ...... , ....................,
  3. a/a

Wróć

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...