OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY ALWERNIA dotyczące pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Alwernia w roku szkolnym 2019/2020

OGŁOSZENIE BURMISTRZA GMINY ALWERNIA dotyczące pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Alwernia w roku szkolnym 2019/2020

Dodano:

Pomoc materialna o charakterze socjalnym może być udzielona jako stypendium szkolne lub zasiłek szkolny.

 

Pomoc materialna przysługuje:

  1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

  2. uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

  3. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

  4. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

Stypendium szkolne jest przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Alwernia znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, w którego rodzinie miesięczny dochód na osobę nie przekracza 528,00 zł netto.Za dochód przyjmuje sięsumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. 2018, poz. 1358).

Stypendium szkolne może być przyznawane na okres od 1 do 10 miesięcy w roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych na okres od 1 do 9 miesięcy w roku szkolnym, w wysokości od 99,20 zł do 248,00 zł miesięcznie.

 

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego w roku szkolnym 2019/2020 można składać od dnia 2 września do dnia 16 września 2019 r., w przypadku słuchaczy kolegiów pracowniczych służb społecznych do dnia 15 października 2019 r.a w przypadku uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego 2020 r. – do dnia 17 lutego 2020 r.

 

Zasiłek szkolny może być udzielony raz lub dwa razy w roku uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego: śmierci rodzica lub opiekuna, klęski żywiołowej, długotrwałej choroby ucznia oraz innych szczególnych okoliczności. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 620,00 zł.

Wniosek o zasiłek szkolny składa się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego, uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.

 

Podstawa prawna:

- ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481),

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.),

- Uchwała nr XXX/235/2005 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 30 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Alwernia. (Dz. U. Województwa Małopolskiego z 2005 r. Nr 274, poz.1921 z późn. zm.)

Druki wniosków są dostępne na stronie internetowej – www.alwernia.pl oraz w Urzędzie Miejskim w Alwerni – I piętro Biuro Obsługi Klienta, a szczegółowe informacje można uzyskać w pok. 310 - III piętro (tel.: 12 283 11 15, wew. 312).

Wróć

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...