Komunikat Naczelnika Urzędu Skarbowego -Wnioski CEiDG są wolne od opłat!

Komunikat Naczelnika Urzędu Skarbowego -Wnioski CEiDG są wolne od opłat!

Dodano:

WNIOSKI O WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI

O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (CEIDG)

SĄ WOLNE OD OPŁAT

 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chrzanowie informuje, że  do organów podatkowych w kraju napływają informacje o próbie wyłudzenia opłaty rejestracyjnej od podatnika, który zgłosił rozpoczęcie działalności gospodarczej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

 Treść przekazywanych do podatników informacji (wezwań do uiszczenia zapłaty) wskazuje jednoznacznie, że jest to próba oszustwa (wyłudzenia) nienależnej kwoty.

W związku z powyższym Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chrzanowie zwraca uwagę na przepisy obowiązującej ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.2013.672 j.t. ze zm.).

W szczególności przepisy ustawy określają:

Rozdział 2 – Zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej, w tym art. 14 w brzmieniu:

Art. 14. 1. Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.

2. Wpisowi do ewidencji podlegają przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi.

3. Przedsiębiorca ma prawo we wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej określić późniejszy dzień podjęcia działalności gospodarczej niż dzień złożenia wniosku.

4. Spółka kapitałowa w organizacji może podjąć działalność gospodarczą przed uzyskaniem wpisu do rejestru przedsiębiorców.

5. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, w przypadku gdy ustawy uzależniają podejmowanie i wykonywanie działalności gospodarczej od obowiązku uzyskania przez przedsiębiorcę koncesji albo zezwolenia, o którym mowa w art. 75.

6. W przypadku przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, podejmujących działalność gospodarczą wiążącą się z obowiązkiem uzyskania przez przedsiębiorcę wpisu w rejestrze działalności regulowanej, stosuje się przepis art. 65 ust. 3.

7. Zasady wpisu do rejestru przedsiębiorców określają odrębne przepisy.

Z kolei Rozdział 3 powyższej ustawy mówi o utworzeniu i zadaniach Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej, w brzmieniu:

Art. 23. 1. Tworzy się Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej, zwaną dalej „CEIDG”.

2. CEIDG prowadzi w systemie teleinformatycznym minister właściwy do spraw gospodarki.

3. Zadaniem CEIDG jest:

1) ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi;

2) udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie;

3) umożliwienie wglądu do danych bezpłatnie udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego;

4) umożliwienie ustalenia terminu i zakresu zmian wpisów w CEIDG oraz wprowadzającego je organu.

 Art. 29 . Wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat.

 Podkreśla się zatem, że:

jedynym oficjalnym i urzędowym (obowiązkowym) rejestrem przedsiębiorców jest Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej „CEIDG”, którą prowadzi Minister Gospodarki, pozostałe mają charakter komercyjny,

wnioski o wpis do CEIDG są wolne od opłat.

 Wszelkie wezwania do zapłaty nadsyłane przez różne podmioty należy traktować jako próby oszustw.

Zaznajomienie się z przepisami powyższej ustawy pozwoli podatnikom, w szczególności tym, którzy dopiero co zarejestrowali swoja działalność, właściwie zareagować na przedstawione na wstępie próby oszustw.

 

Wróć

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...