Urząd Skarbowy w Chrzanowie informuje

Urząd Skarbowy w Chrzanowie informuje

Dodano:

 Ważne terminy dla podatników użytkujących kasy

1.Zawiadomienie o rozpoczęciu ewidencjonowania obrotu.

Przed terminem rozpoczęcia prowadzenia ewidencji podatnik składa do właściwego naczelnika urzędu skarbowego zawiadomienie o terminie rozpoczęcia jej prowadzenia (wzór zawiadomienia stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia).

Złożenie zawiadomienia jest jednym z warunków odliczenia lub zwrotu części kwoty wydatkowanej na zakup kasy. W zawiadomieniu podatnik informuje o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania. Ważne, aby  zawiadomienie złożyć  przed obowiązującym terminem rozpoczęcia ewidencji za pomocą kas rejestrujących.

2. Fiskalizacja kasy.

Fiskalizacja kasy powinna nastąpić przed terminem rozpoczęcia prowadzenia ewidencji. Fakt fiskalizacji  potwierdza się wykonaniem i wydrukiem raportu fiskalnego dobowego, który dołącza się do książki kasy.

3. Zgłoszenie kasy przez podatnika.

 W  terminie 7 dni od daty fiskalizacji kasy podatnik składa do właściwego naczelnika urzędu skarbowego zgłoszenia danych dotyczących kasy w celu otrzymania numeru ewidencyjnego (wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia).

Jeśli podatnik zamierza korzystać tylko z jednej kasy fiskalnej, zawiadomienie o ilości i miejscu używania urządzenia może zawrzeć właśnie w  zgłoszeniu kasy przez podatnika. Ma do tego prawo pod warunkiem, że zgłoszenie to złoży przed terminem obowiązkowego rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu przy użyciu kasy.

 4.Zmiana miejsca użytkowania kasy.

W przypadku zmiany miejsca użytkowania kasy podatnik w ciągu 7 dni od wystąpienia zmiany informuje o tym właściwego naczelnika urzędu skarbowego składając zgłoszenia aktualizacyjne.

5. Zmiana miejsca użytkowania kasy związana ze zmianą właściwości miejscowej naczelnika urzędu.

W przypadku zmiany właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego, w terminie 7 dni od daty wystąpienia takiej okoliczności, podatnik składa do właściwego  po zmianie naczelnika wniosek o zarejestrowanie w prowadzonej ewidencji kasy pod dotychczasowym numerem ewidencyjnym. Do wniosku należy dołączyć informację o dotychczas właściwym naczelniku urzędu skarbowego.

6.Zmiana serwisu na wniosek podatnika.

W terminie 7 dnia od dnia dokonania zmiany  serwisu kas podatnik zobowiązany jest powiadomić naczelnika urzędu skarbowego.

7. Zakończenie pracy kasy w trybie fiskalnym lub Wymiana pamięci kasy fiskalnej.

W przypadku zakończenia przez kasę pracy w trybie fiskalnym podatnik składa w terminie 7 dnia od daty zakończenia pracy wniosek do  naczelnika urzędu skarbowego o dokonanie odczytu pamięci kasy fiskalnej

( wzór stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia).

Taki sam termin do złożenia wniosku  obowiązuje w przypadku odczytu pamięci kasy z uwagi na jej wymianę.

8.Zgłoszenie aktualizacyjne danych kasy po wymianie pamięci.

 Po wymianie pamięci kasy podatnik  w  terminie 7 dni od dnia otrzymania kasy od podmiotu świadczącego serwis główny składa do właściwego naczelnika urzędu skarbowego zgłoszenia aktualizacyjne danych dotyczących kasy(wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia).

9. Przeglądy techniczne kas.

 Przeglądy obowiązkowe przeprowadza się co 24 miesiące.

Zgodnie z zapisami rozporządzenia wprowadzony został warunek wpisu przeglądu technicznego kasy do książki kasy oraz dołączenia kopii dokumentu potwierdzającego wykonanie przeglądu w szczególności kopii faktury.

Brak wykonanego w terminie przeglądu traktowany jest jako nieprawidłowe prowadzenie księgi – zgodnie z art. 61 § 3 k.k.s. możliwe jest nałożenie kary grzywny za wykroczenie skarbowe.

Dodatkowo na konsekwencje podatkowe narażeni są podatnicy, którzy korzystali z ulgi przy zakupie kas – jeżeli w okresie 3 lat od daty rozpoczęcia ewidencjonowania nie dokonają w obowiązującym terminie przeglądu technicznego przez właściwy serwis, wówczas zobowiązani są do zwrotu otrzymanej lub odliczonej kwoty ulgi wykorzystanej przy zakupie kasy rejestrującej, co wynika z zapisu art. 111 ust. 6 ustawy o VAT.

Podstawa prawna:

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. z 2013 r. poz. 363).

ustawa z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011r. Nr 177, poz.1054 ze zm.)

Wróć

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...