Nieodpłatna pomoc prawna

Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej na terenie Gminy Alwernia

Urząd Miejski w Alwerni, parter pokój nr 4

pn-pt w godz.15.00 - 19.00

Punkt prowadzony przez Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga w Porębie -Żegoty” na podstawie umowy zawartej z Powiatem Chrzanowskim na zadanie publiczne „Prowadzenie w roku 2018 na terenie Powiatu Chrzanowskiego trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowości Alwernia ,Babice ,Libiąż”.
Zadanie to jest finansowane ze środków budżetu państwa.

DLA KOGO ?

 Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną":

 • której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
 • która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub
 • która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
 • która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), lub
 • która nie ukończyła 26 lat, lub
 • która ukończyła 65 lat, lub
 • która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty.
 • która przedstawiła dokument potwierdzający ciążę

GDZIE I KIEDY ?

 • Urząd Miejski w Alwerni, ul. Gęsikowskiego 7:
  od poniedziałku do piątku w godz. 15:00-19:00
 • Urząd Gminy w Babicach, ul. Krakowska 56:
  od poniedziałku do piątku w godz. 15:00-19:00
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Libiążu, ul. Górnicza 11:
  w poniedziałki, środy, piątki w godz. 14:00 – 18:00, we wtorki, czwartki w godz. 9:00-13:00
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Chrzanowie, ul. Broniewskiego 10c:
  od poniedziałku do piątku w godz. 15:00-19:00
 • Trzebinia, ul. Rynek 18, lokal nr 2, II piętro:
  od poniedziałku do piątku w godz. 15:00-19:00

W JAKIM ZAKRESIE:

 •  prawa pracy,
 •  przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
 •  prawa cywilnego,
 •  spraw karnych,
 •  spraw administracyjnych,
 •  ubezpieczenia społecznego,
 •  spraw rodzinnych,
 •  prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności    gospodarczej.

 CO OBEJMUJE: 

 •  poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym,
   o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
 •  wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego,
 •  udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z    wyłączeniem pism procesowych w toczącym  się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w  toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub
 •  sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z    urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego  lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądwoadministracyjnym.

CZEGO NIE OBEJMUJE:

 • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
 • z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;
 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Więcej informacji na stronie internetowej ministerstwa sprawiedliwości: https://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/ 

Zapraszamy do korzystania z porad

 ZOBACZ FILM TV POWIAT

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ZLOKALIZOWANE NA OBSZARZE POWIATU CHRZANOWSKIEGO

Alwernia, ul. Gęsikowskiego 7

 • punkt prowadzony jest przez organizację pozarządową: Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Porębie Żegoty, z siedzibą w Porębie Żegoty ul. Przecznica 31, 32-566 Alwernia, KRS 0000083964,
 • pomoc prawna udzielana jest przez adwokatów, radców prawnych,
 • punkt czynny od poniedziałku do piątku w godz. 15:00-19:00

Babice. ul. Krakowska 56

 •  punkt prowadzony jest przez organizację pozarządową: Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Porębie Żegoty, z siedzibą w Porębie Żegoty ul. Przecznica 31, 32-566 Alwernia, KRS 0000083964,
 • pomoc prawna udzielana jest przez adwokatów, radców prawnych,
 • punkt czynny od poniedziałku do piątku w godz. 15:00-19:00

Libiąż, ul. Górnicza 11

 •  punkt prowadzony jest przez organizację pozarządową: Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Porębie Żegoty, z siedzibą w Porębie Żegoty ul. Przecznica 31, 32-566 Alwernia, KRS 0000083964,
 •  pomoc prawna udzielana jest przez adwokatów, radców prawnych,
 • punkt czynny w poniedziałki, środy, piątki w godz. 14:00 – 18:00, we wtorki, czwartki
  w godz. 9:00-13:00

Chrzanów, ul. Broniewskiego 10c

 • pomoc prawna udzielana jest przez radców prawnych,
 • punkt czynny od poniedziałku do piątku w godz. 15:00-19:00

Trzebinia, ul. Rynek 18, lokal nr 2, II piętro

 • pomoc prawna udzielana jest przez adwokatów,
 • punkt czynny od poniedziałku do piątku w godz. 15:00 - 19:00

 

Stowarzyszenie „Rodzina Kolpinga w Porębie -Żegoty” na podstawie umowy zawartej z Powiatem Chrzanowskim realizuje zadanie publiczne „Prowadzenie w roku 2018 na terenie Powiatu Chrzanowskiego trzech punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w miejscowości Alwernia ,Babice ,Libiąż”. Zadanie to jest finansowane ze środków budżetu państwa.

Do chwili obecnej nasze Stowarzyszenie podjęło już szereg działań w sferze działalności pożytku publicznego, także we współpracy ze Związkiem Centralnym Dzieła Kolpinga w Polsce. Stowarzyszenie w ramach dofinansowania ze środków UE prowadziło już różne projekty, które miały na celu udzielanie bezpłatnych porad prawnych.

Stowarzyszenie  przez 3 lata realizowało projekt ,,Bliżej Obywatela –poradnictwo prawne i obywatelskie’’ finansowane z EFS. W ramach tego projektu w Urzędzie Miejskim w Alwerni były udzielane indywidualne porady prawne dla osób z terenu Powiatu Chrzanowskiego będących w trudnej sytuacji życiowej .

Stowarzyszenie posiada ponad 15 letnie doświadczenie w udzielaniu bezpłatnych porad prawnych i zajmuje się tym od początku swojej działalności. Stowarzyszenie zrealizowało już szereg projektów w zakresie poradnictwa prawnego i obywatelskiego, realizowało również warsztaty i szkolenia prawne dla seniorów .

Dzięki nawiązaniu współpracy z lokalnymi adwokatami i radcami prawnymi z terenu Powiatu Chrzanowskiego , możemy Państwu zaoferować  w punktach pomocy prawnej w Alwerni, Babicach i Libiążu udzielenie bezpłatnej porady prawnej na najwyższym poziomie.

Wszystkich chętnych, którym pomoc prawna przysługuje gorąco zapraszam do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej.

Stowarzyszenie Rodzina Kolpinga w Porębie Żegoty

 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...