Gospodarowanie odpadami

Podmiotem odbierającym odpady od mieszkańców z terenu Gminy Alwernia jest Zakład Gospodarki Komunalnej BOLESŁAW Sp. z o.o.
32-329 Bolesław, ul. Osadowa 1
NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647

Tel. kontaktowy do firmy wywozowej: 32 642 23 71
osoba do kontaktu: Marzena Cebo tel. 32 642 19 58

========================================================================

Harmonogram odbioru odpadów gabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 2021

Informacja dotycząca opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2021 roku.

Zgodnie z Uchwałą Nr II/20/2021 Rady Miejskiej w Alwerni  z dnia 15 marca 2021 roku informuje się, że od 1 kwietnia 2021 roku zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, położonymi na terenie Gminy Alwernia, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym wynosi 3 zł od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość  w stosunku do stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalonej przez uchwałę Rady Miejskiej w Alwerni w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Przypominamy, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać bez wezwania na indywidualny numer konta bankowego przypisany dla każdego właściciela nieruchomości. Numer ten widnieje na zawiadomieniach, które były dostarczane w przypadku ostatniej zmianie stawki.

Zgodnie z uchwałą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zawiadomienia są wysyłane tylko w przypadku uchwalenia nowej stawki, w związku z tym na początku 2021 roku nie będą wysyłane nowe zawiadomienia.

W 2021 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynosi 34,00 zł miesięcznie, od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.

Wpłat można dokonywać przelewem bankowym lub w Banku Spółdzielczym oddział Alwernia bez ponoszenia dodatkowych opłat.

Terminy uiszczania opłaty są następujące:

za I kwartał  (styczeń, luty, marzec) do  31 marca 2021 r.

za II kwartał (kwiecień, maj, czerwiec) do 30 czerwca 2021 r.

za III kwartał (lipiec, sierpień, wrzesień) do 30 września 2021 r.

za IV kwartał (październik, listopad, grudzień) do 15 listopada 2021 r.

Wpłat można również dokonywać comiesięcznie podając nazwę miesiąca którego dotyczy wpłata.

=================================================================

Dokumenty do pobrania:

================================================================

INFORMACJA ZGK „BOLESŁAW” SP. Z O.O. W BOLESŁAWIU

Koronawirus: ułatw pracę odbierającym odpady

W okresie epidemii koronawirusa jednym z ważniejszych zadań jest zapewnienie ciągłości odbiorów odpadów.

Dlatego prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na kilka ważnych aspektów, ułatwiających nam codzienną pracę:

 1. Nieparkowanie przed wiatami śmietnikowymi – auta osób przebywających w miejscu zamieszkania blokują dojazd do śmietników, w ten sposób uniemożliwiając odebranie odpadów,
 2. Ograniczenie bezpośredniego kontaktu z pracownikami służb odbierających odpady komunalne – nie narażajmy tych osób na potencjalne zagrożenie, bo nie będzie miał kto odbierać odpadów,
 3. Jeśli jesteś chory lub przeziębiony, chusteczki, rękawiczki czy maseczki zapakuj do foliowej torebki i wyrzuć do odpadów zmieszanych,
 4. Zawiązywanie worków z odpadami segregowanymi, tak aby wiatr i przejeżdżające samochody nie powodowały przemieszczania się odpadów w obrębie ulic,
 5. Wrzucanie do worków odpadów w takiej ilości, która nie spowoduje ich rozerwania przy załadunku.

CHROŃMY PRACOWNIKÓW, KTÓRZY NIE MOGĄ WYKONYWAĆ SWOICH ZADAŃ ZDALNIE.

—————————————————————————————

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii)

————————————————————————————–

Firma ZGK Bolesław Sp. z o.o. w ramach wygranego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych na terenie Gminy Alwernia, dostarczy mieszkańcom pojemniki na odpady komunalne (na nieruchomość zamieszkaną przypada jeden pojemnik) oraz worki na odpady komunalne segregowane.
Pojemniki i worki dostarczane będą mieszańcom w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

_______________________________________________________________

Informujemy, że zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie Alwernia do gromadzenia niesegregowanych odpadów komunalnych/zmieszanych odpadów komunalnych, należy używać pojemników plastikowych w kolorze czarnym.
Dopuszcza się stosowanie pojemników plastikowych w innym kolorze, pod warunkiem, że pojemniki będą wyraźnie oznakowane napisem „zmieszane”.

Odpady segregowane należy gromadzić w pojemnikach/workach o następującej kolorystyce:

– żółty – metale i tworzywa sztuczne

– zielony – szkło

– niebieski – papier

– brązowy – odpady biodegradowalne

Odpady segregowane gromadzone w pojemnikach/workach o innym kolorze niż wymienione powyżej nie będą odbierane od mieszkańców.

Odpady komunalne należy wystawiać w dniu odbioru do godziny 7:00.

_______________________________________________________________

Zgodnie z uchwałą nr VII/76/2020 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 15 września 2020 roku określa się następujące stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 1. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynosi 34,00 zł miesięcznie, od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
 1. stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynosi 68,00 zł miesięcznie, od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Nowe stawki obowiązują od 1 listopada 2020 roku.

Opłatę należną za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na indywidualne konto bankowe, którego numer widnieje na zawiadomieniu dotyczącym opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Alwernia

W terminach:

I kwartał do 31 marca 2021 r.

II kwartał do 30 czerwca 2021 r.

III kwartał do 30 września 2021 r.

IV kwartał do 15 listopada 2021 r.

W związku ze zmianą stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy nie mają obowiązku składania deklaracji.

————————————————————————————————————

KOMPOSTOWANIE BIOODPADÓW

OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZWOLNIENIA W CZĘŚCI Z OPŁATY ZA KOMPOSTOWANIE BIOODPADÓW W KOMPOSTOWNIKU PRZYDOMOWYM

Rada Miejska w Alwerni podjęła uchwały:

 • w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym ( Uchwała nr III/31/2020 Rady Miejskiej w Alwerni )
 • w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Alwernia ( Uchwała nr III/30/2020 Rady Miejskiej w Alwerni )

Uchwały wchodzą w życie od 1 maja 2020 roku. 

Deklaracje należy składać od 1 maja 2020 roku.

Zgodnie z Uchwałą nr III/31/2020 zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, położonymi na terenie Gminy Alwernia, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. 

Zwolnienie wynosi 2 zł od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość w stosunku do stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalonej przez uchwałę Rady Miejskie w Alwerni w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Właściciel nieruchomości, aby móc skorzystać ze zwolnienia musi złożyć korektę deklaracji zawierającej oświadczenie, że powstające na terenie nieruchomości bioodpady w całości zostaną zagospodarowane na jej terenie.

Nowy wzór deklaracji zawiera oświadczenie o kompostowniku przydomowym i kompostowaniu bioodpadów w punkcie H nowego wzoru deklaracji. Jeżeli właściciel nieruchomości chce skorzystać ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami musi w części „H” zaznaczyć pierwszy kwadrat oświadczając w ten sposób, że posiada kompostownik, w którym kompostuje bioodpady powstające na danej nieruchomości.

Kolejno w części „I” nowego wzoru deklaracji dotyczącej wyliczenia opłaty z tytułu gospodarowania odpadami należy uzupełnić dane aktualną liczbą osób zamieszkujących na danej nieruchomości oraz dokonać wyliczeń zgodnie z opisami zawartymi w nowym wzorze deklaracjiDla przykładu poniżej wzór wypełnionej deklaracji (w części H oraz I) zawierający zwolnienie w części z opłaty dla właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady.

Właściciel nieruchomości, aby móc skorzystać ze zwolnienia za miesiąc maj, powinien złożyć deklarację od 1 maja do 10 czerwca 2020 roku. Złożenie deklaracji od 11 czerwca do 10 lipca pozwoli na zwolnienie z opłaty od miesiąca czerwca 2020 roku.

W związku ze złożoną deklaracją dotyczącą zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, nie będzie wysyłanych nowych zawiadomień oraz nowych blankietów rachunków.

Numery indywidualnych rachunków właścicieli nieruchomości, na które należy dokonać opłat nie zmienią się a kwota jaką należy wpłacić jest wyliczona przez właściciel nieruchomości na złożonej deklaracji w punkcie „I.5” ( miesięczna) lub „I.6” (kwartalna).

Nowy wzór deklaracji będzie dostępny do pobrania na stronie internetowej www.alwernia.pl oraz wydrukowany i dostarczony do sklepów w każdej miejscowości.

Z uwagi na panującą epidemię koronawirusa COVID – 19 oraz czasowe wyłączenie bezpośredniej obsługi mieszkańców w Urzędzie Miejskim korektę deklaracji według obowiązującego wzoru można złożyć do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu w Urzędzie Miejskim w Alwernia lub przez e-PUAP oraz skan deklaracji mailowo na adres urzad@alwernia.pl. Aktualne informację będą zawarte na stronie www.alwernia.pl

Ważna informacja dotycząca posiadanego kompostownika przydomowego i korzystania ze zwolnienia za kompostowanie bioodpadów !

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Burmistrz stwierdza,  w   drodze decyzji utratę prawa do zwolnienia w przypadku gdy, właściciel nieruchomości, który złożył deklarację zawierającą oświadczenie o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowaniu bioodpadów

1) nie posiada kompostownika przydomowego lub

2) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku  przydomowym, lub

3) uniemożliwia burmistrzowi lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin  nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji ze stanem faktycznym

Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek, o których mowa w punktach 1-3.

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Informuje się również, że bioodpadów nie można wrzucać do pojemnika na zmieszane odpady komunalne.

Właściciel nieruchomości, którzy kompostują bioodpady i korzystają ze zwolnienia w części opłaty nie mogą również przywozić bioodpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Alwerni.

————————————————————————————–

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW W ROKU 2021

Szanowni Mieszkańcy,

przypominamy, że kosze i odpady segregowane muszą być wystawiane najpóźniej do godziny 7.00 w dniu odbioru.

Kosze na odpady zmieszane powinny być oznaczone numerem nieruchomości z której są oddawane odpady komunalne.

Wersje do pobrania w docx:

Alwernia 1

Alwernia 1 – zmiana harmonogramu

Alwernia 2

Alwernia 3

Alwernia 4

Brodła

Grojec 1

Grojec 2

Kwaczała 1

Kwaczała 2

Mirów

Nieporaz

Okleśna

Podłęże

Poręba Żegoty 1

Poręba Żegoty 2

Regulice Dolne 1

Regulice Dolne 2

Regulice Górne

Źródła

TRUDNE DOJAZDY 1 Poręba Kwaczała

TRUDNE DOJAZDY 2 Alwernia, Brodła

TRUDNE DOJAZDY 3 Okleśna Podłęże Mirów Źródła Nieporaz

TRUDNE DOJAZDY 4 Regulice Alwernia Grojec

========================================================================

Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odbiór odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej odbywa się zgodnie z następującą częstotliwością:

 • zmieszane odpady komunalne:
 1. w okresie od kwietnia do października – raz na dwa tygodnie,
 2. w okresie od listopada do marca – raz na miesiąc,
 • selektywnie zebrane odpady komunalne (tj.: papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne i metal) – raz na miesiąc;
 • bioodpady:
 1. w okresie od kwietnia do października – raz na dwa tygodnie,
 2. w okresie od listopada do marca – raz na miesiąc.———————————————————————————-

Szanowni Mieszkańcy,-

W związku z opublikowaniem w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Uchwały Nr IX/80/2019 Rady Miejskiej w Alwerni, informujemy, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów będzie czynny od dnia 21 września 2019 roku.

PSZOK na terenie gminy Alwernia zlokalizowany jest na działce nr 1735 w Alwerni, na ulicy Krasickiego 16.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie czynny w następujące dni robocze:

 • wtorek od 12..00 do 18.00

 • środa od 8.00 do 12.00

 • czwartek od 12.00 do 18.00

 • sobota od 800 do 12.00

  Informacja pod numerem telefonu 12 283-11-15 w. 341

PSZOK przyjmuje następujące rodzaje odpadów:

a) odpady komunalne ulegające biodegradacji (w tym odpady zielone z ogródków),

b) przeterminowane leki,

c) chemikalia,

d) zużyte baterie i akumulatory

e) ubrania i tekstylia,

f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

g) meble i odpady wielkogabarytowe

h) niezanieczyszczone odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac niewymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty, przekazywane przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej,

i) zużyte opony, wyłącznie z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.

Wprowadza się ograniczenie ilościowe przyjmowanych przez PSZOK odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów zielonych do następujących limitów:

 1. w zakresie odpadów budowlanych i rozbiórkowych w ilości nieprzekraczającej 1 Mg na rok z danej nieruchomości;

 2. w zakresie odpadów zielonych w ilości nieprzekraczającej 20 worków o pojemności 120 l w ciągu miesiąca z danej nieruchomości.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmuje odpady komunalne selektywnie zebrane, dostarczane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zlokalizowanych na terenie gminy Alwernia.

Właściciel nieruchomości dostarczający odpady do PSZOK zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości oraz dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Alwernia za bieżący okres rozliczeniowy

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie przyjmuje się odpadów z działalności gospodarczej, w stosunku, do których obowiązują odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.

Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Alwerni

———————————————————————————————————

RAPORTY

Osiagniete-poziomy-przez-Gmine-Alwernia-w 2020 roku

Informacja o osiągniętych poziomach przez podmioty odbierające za 2020

Informacja o osiągniętych poziomach przez podmioty odbierające za 2019

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Alwernia za 2020 rok

Raport – odpady LIPIEC 2021 r.-skonwertowany

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Alwernia za 2019 rok

Raport ze zbiórki odpadów w gminie Alwernia za 2020 rok

Osiągnięte poziomy przez Gminę Alwernia (2017-2019)

Informacja o osiągniętych poziomach przez podmioty odbierające

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z Gminy Alwernia w roku 2018

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Alwernia za 2018 rok

Raport ze zbiórki odpadów w gminie Alwernia za 2019 rok

Raport ze zbiórki odpadów w gminie Alwernia za 2018 rok

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Alwernia za 2017 rok

Raport ze zbiórki odpadów w gminie Alwernia 2017 rok

Osiągnięte poziomy przez Gminę Alwernia oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

Korekta analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Alwernia za rok 2016 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Alwernia za 2016 rok

Raport ze zbiórki odpadów w gminie Alwernia 2016 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Alwernia za 2015 rok

Raport ze zbiórki odpadów w gminie Alwernia 2015 rok

Raport ze zbiórki odpadów w gminie Alwernia 2014 rok

Raport ze zbiórki odpadów w gminie Alwernia 2013 rok

Raport z przekazania odpadów

Raport z osiągniętych poziomów

SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2018

Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2017

Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2016 rok

Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2015 rok

Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2014 rok

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI dotyczące gospodarowania odpadami
 
Uchwała II_20_2021 kompostowanie 3 zł
Uchwała Nr VII/76/2020 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 15 września 2020r. w sprawie zmiany uchwały nr XIV/145/2019 Rady Miejskiej w Alwernia z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty
Uchwała nr III/31/2020 Rady Miejskiej w Alwerni w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady.
Uchwała nr III/30/2020 Rady Miejskiej w Alwerni w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Alwernia.
Uchwała XIV/145/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty
UCHWAŁA NR XI/108/2019 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI z dnia 10 października 2019 roku
w sprawie zmiany Uchwały nr XII/78/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 września 2017 roku
z późniejszymi zmianami wprowadzonymi uchwałą nr VIII/44/2018 oraz uchwałą nr IX/80/2019
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania
tych odpadów w zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi
UCHWAŁA NR XI/107/2019 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI z dnia 10 października 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XII/77/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 września 2017 roku
w sprawie przyjęcia nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Alwernia.
Uchwała nr IX/80/2019 Rady Miejskiej w Alwerniz dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XII/78/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 września 2017 roku z późniejszymi zmianami wprowadzonymi uchwałą nr VIII/44/2018 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała nr II/18/2019 z dnia  19 lutego 2019 roku – w sprawie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała nr XII/77/2017 z dnia 28 września 2017 roku  w sprawie przyjęcia nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Alwernia
Uchwała nr XII/78/2017 z 28 wrzesnia 2017 roku  – w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
UCHWAŁA Nr II/10/2018 z dnia 2 marca 2018 roku w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”
UCHWAŁA NR II/9/2018 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI z dnia 2 marca 2018 roku
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Alwernia.
UCHWAŁA NR XIII/109/2012 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Alwernia.
UCHWAŁA NR IX/45/2016 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI z dnia 15 września 2016 r.
zmieniająca uchwałę nr VII/34/2016 Rady Miejskiej w Alwerni w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiskładanej przez właścicielinieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Alwernia.