Gospodarka odpadami

Podmiotem odbierającym odpady od mieszkańców z terenu Gminy Alwernia jest Zakład Gospodarki Komunalnej BOLESŁAW Sp. z o.o.
32-329 Bolesław, ul. Osadowa 1
NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647

Tel. kontaktowy do firmy wywozowej: 32 64-22-371
osoba do kontaktu: Tomasz Szlęzak

========================================================================================================

Firma ZGK Bolesław Sp. z o.o. w ramach wygranego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych na terenie Gminy Alwernia, dostarczy mieszkańcom pojemniki na odpady komunalne (na nieruchomość zamieszkaną przypada jeden pojemnik) oraz worki na odpady komunalne segregowane.
Pojemniki i worki dostarczane będą mieszańcom w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

___________________________________________________________________________________________________

 

Informujemy, że zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie Alwernia do gromadzenia niesegregowanych odpadów komunalnych/zmieszanych odpadów komunalnych, należy używać pojemników plastikowych w kolorze czarnym.
Dopuszcza się stosowanie pojemników plastikowych w innym kolorze, pod warunkiem, że pojemniki będą wyraźnie oznakowane napisem „zmieszane”.

Odpady segregowane należy gromadzić w pojemnikach/workach o następującej kolorystyce:

- żółty - metale i tworzywa sztuczne

- zielony - szkło

- niebieski - papier

- brązowy – odpady biodegradowalne

 Odpady segregowane gromadzone w pojemnikach/workach o innym kolorze niż wymienione powyżej nie będą odbierane od mieszkańców.

Odpady komunalne należy wystawiać w dniu odbioru do godziny 7:00.

____________________________________________________________________________________________

2 marca 2018 roku Rada Miejska w Alwerni podjęła nową uchwałę Nr II/10/2018 w sprawie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. UCHWAŁA

Nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:

  • 9,50 zł miesięcznie od mieszkańca – odpady segregowane
  • 20,00 zł miesięcznie od mieszkańca – odpady niesegregowane

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi następuje z dniem 01 kwietnia 2018 r. 

Do dnia 31 marca 2018 r. obowiązywały stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z poprzednio obowiązującą Uchwałą Rady Miejskiej w Alwerni Nr XIII/78/2016 z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gdzie opłata wynosiła:

  • za odpady segregowane 7,50 zł miesięcznie od mieszkańca, 
  • za odpady niesegregowane 20,00 zł miesięcznie od mieszkańca.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I kwartał 2018 r. należy uiszczać na indywidualne konto bankowe, którego numer widnieje na rachunku za odpady z lat ubiegłych. Kwota jaką należy wpłacić stanowi iloczyn liczby zadeklarowanych osób zamieszkałych oraz trzech stawek miesięcznej opłaty w wysokości 7,50 zł (odpady segregowane) bądź 20 zł (odpady niesegregowane).  

Rachunki za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pozostałe kwartały 2018 r. zostaną dostarczone mieszkańcom najpóźniej do końca maja 2018 r.

____________________________________________

PAMIĘTAJ!

Ilość oddawanych przez Ciebie odpadów nie ma wpływu na wysokość Twojej opłaty!

Jeśli oddasz dużo śmieci Twoja opłata nie wzrośnie – nadal będzie taka sama!

Płacisz od ilości zamieszkałych na Twojej nieruchomości osób, a nie od ilości oddanych śmieci!

 

Harmonogram odbioru odpadów w 2018 roku Pobierz!

Dodatkowy harmonogram odbioru odpadów z miejsc o utrudnionym dojeździe Pobierz!
Z uwagi na wąskie uliczki i utrudniony dojazd, niektóre rejony naszej gminy objęte zostały odrębnymi terminami wywozu odpadów.
W załączonej tabeli Harmonogramu znajdziecie Państwo, szczegółowy wykaz miejscowości oraz nazwy ulic,
zakwalifikowanych do odbioru odpadów małym samochodem.
Ponadto informujemy, że we wskazanych w tabeli terminach, zbierane są jednocześnie wszystkie frakcje odpadów!!!


Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Krasickiego 16 w Alwerni

Czynny jest w dniach:

  • wtorek 9:00 – 18:00
  • Czwartek 9:00 – 18:00
  • Sobota 9:00 – 14:00

Telefon kontaktowy: 32 642 23 71

Osoba do kontaktu: Tomasz Szlęzak

 

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI dotyczące gospodarowania odpadami

Uchwała nr XII/77/2017 z dnia 28 września 2017 roku - w sprawie przyjęcia nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Alwernia

Uchwała nr XII/78/2017 z 28 wrzesnia 2017 roku  - w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA Nr II/10/2018 z dnia 2 marca 2018 roku w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”

UCHWAŁA NR VI/27/2016 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI z dnia 24 maja 2016 roku

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Alwernia.

UCHWAŁA NR XIII/109/2012 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Alwernia.

UCHWAŁA NR IX/45/2016 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI z dnia 15 września 2016 r.
zmieniająca uchwałę nr VII/34/2016 Rady Miejskiej w Alwerni w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiskładanej przez właścicielinieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Alwernia.

 

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...