Gospodarka odpadami

Podmiotem odbierającym odpady od mieszkańców z terenu Gminy Alwernia jest Zakład Gospodarki Komunalnej BOLESŁAW Sp. z o.o.
32-329 Bolesław, ul. Osadowa 1
NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647

Tel. kontaktowy do firmy wywozowej: 32 642 23 71
osoba do kontaktu: Marzena Cebo tel. 32 642 19 58

========================================================================================================

Firma ZGK Bolesław Sp. z o.o. w ramach wygranego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych na terenie Gminy Alwernia, dostarczy mieszkańcom pojemniki na odpady komunalne (na nieruchomość zamieszkaną przypada jeden pojemnik) oraz worki na odpady komunalne segregowane.
Pojemniki i worki dostarczane będą mieszańcom w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

___________________________________________________________________________________________________

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o zmianie terminu wywozu odpadów w grudniu 2019 r.

dla miejscowości Nieporaz oraz Kwaczała 1
(strona prawa od drogi z Alwerni na Oświęcim łącznie z tą drogą)

Nieporaz

XII

ODPADY KOMUNALNE

24

PLASTIK I PAPIER

13

SZKŁO

16

BIODEGRADOWALNE

3

Kwaczała 1

XII

ODPADY KOMUNALNE

31

PLASTIK I PAPIER

10

SZKŁO

11

BIODEGRADOWALNE

24

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informujemy, że zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie Alwernia do gromadzenia niesegregowanych odpadów komunalnych/zmieszanych odpadów komunalnych, należy używać pojemników plastikowych w kolorze czarnym.
Dopuszcza się stosowanie pojemników plastikowych w innym kolorze, pod warunkiem, że pojemniki będą wyraźnie oznakowane napisem „zmieszane”.

Odpady segregowane należy gromadzić w pojemnikach/workach o następującej kolorystyce:

- żółty - metale i tworzywa sztuczne

- zielony - szkło

- niebieski - papier

- brązowy – odpady biodegradowalne

 Odpady segregowane gromadzone w pojemnikach/workach o innym kolorze niż wymienione powyżej nie będą odbierane od mieszkańców.

Odpady komunalne należy wystawiać w dniu odbioru do godziny 7:00.

____________________________________________________________________________________________

Uchwałą NR II/18/2019 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 19 lutego 2019 roku w sprawie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od dnia 1 kwietnia 2019 roku opłaty za śmieci wynoszą:

 • 16,50 zł miesięcznie od mieszkańca – odpady segregowane

 • 35,00 zł miesięcznie od mieszkańca – odpady niesegregowane

Kwota jaką należy wpłacić stanowi iloczyn liczby zadeklarowanych osób zamieszkałych oraz trzech stawek miesięcznej opłaty w wysokości 16,50 zł (odpady segregowane) bądź 35,00 zł (odpady niesegregowane).  

Opłatę należną za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na indywidualne konto bankowe, którego numer widnieje na zawiadomieniu dotyczącym opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Alwernia.
W terminach:

I kwartał do 31 marca 2019 r.

II kwartał do 30 czerwca 2019 r.

III kwartał do 30 września 2019 r.

IV kwartał do 15 listopada 2019 r.

W związku ze zmianą stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy nie mają obowiązku składania deklaracji.

W I kwartale (styczeń - marzec) 2019 roku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosiły:

 • 9,50 zł miesięcznie od mieszkańca – odpady segregowane

 • 20,00 zł miesięcznie od mieszkańca – odpady niesegregowane

Rachunki za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pozostałe kwartały 2019 r. zostaną dostarczone mieszkańcom najpóźniej do końca maja 2019 r.

____________________________________________

PAMIĘTAJ!

Ilość oddawanych przez Ciebie odpadów nie ma wpływu na wysokość Twojej opłaty!

Jeśli oddasz dużo śmieci Twoja opłata nie wzrośnie – nadal będzie taka sama!

Płacisz od ilości zamieszkałych na Twojej nieruchomości osób, a nie od ilości oddanych śmieci!

 

Harmonogram wywozu odpadów w roku 2019

Informacja o terminach wywozu odpadów 2019 r.

Szczegółowy wykaz miejscowości oraz ulic objętych odrębnymi terminami wywozu odpadów z uwagi na wąskie uliczki i utrudniony dojazd. Odbiór następuje małym samochodem.

 


Z uwagi na wąskie uliczki i utrudniony dojazd, niektóre rejony naszej gminy objęte zostały odrębnymi terminami wywozu odpadów.
W załączonej tabeli Harmonogramu znajdziecie Państwo, szczegółowy wykaz miejscowości oraz nazwy ulic,
zakwalifikowanych do odbioru odpadów małym samochodem.
Ponadto informujemy, że we wskazanych w tabeli terminach, zbierane są jednocześnie wszystkie frakcje odpadów!!!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Szanowni Mieszkańcy,

 

W związku z opublikowaniem w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Uchwały Nr IX/80/2019 Rady Miejskiej w Alwerni, informujemy, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów będzie czynny od dnia 21 września 2019 roku.

PSZOK na terenie gminy Alwernia zlokalizowany jest na działce nr 1735 w Alwerni, na ulicy Krasickiego 16.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie czynny w następujące dni robocze:

 • wtorek od 12..00 do 18.00

 • środa od 8.00 do 12.00

 • czwartek od 12.00 do 18.00

 • sobota od 800 do 12.00

  Informacja pod numerem telefonu 12 283-11-15 w. 341

PSZOK przyjmuje następujące rodzaje odpadów:

a) odpady komunalne ulegające biodegradacji (w tym odpady zielone z ogródków),

b) przeterminowane leki,

c) chemikalia,

d) zużyte baterie i akumulatory

e) ubrania i tekstylia,

f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

g) meble i odpady wielkogabarytowe

h) niezanieczyszczone odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac niewymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty, przekazywane przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej,

i) zużyte opony, wyłącznie z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.

Wprowadza się ograniczenie ilościowe przyjmowanych przez PSZOK odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów zielonych do następujących limitów:

 1. w zakresie odpadów budowlanych i rozbiórkowych w ilości nieprzekraczającej 1 Mg na rok z danej nieruchomości;

 2. w zakresie odpadów zielonych w ilości nieprzekraczającej 20 worków o pojemności 120 l w ciągu miesiąca z danej nieruchomości.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmuje odpady komunalne selektywnie zebrane, dostarczane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zlokalizowanych na terenie gminy Alwernia.

Właściciel nieruchomości dostarczający odpady do PSZOK zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości oraz dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Alwernia za bieżący okres rozliczeniowy

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie przyjmuje się odpadów z działalności gospodarczej, w stosunku, do których obowiązują odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.

 

Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Alwerni

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI dotyczące gospodarowania odpadami

 

 

UCHWAŁA NR XI/108/2019 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI z dnia 10 października 2019 roku
w sprawie zmiany Uchwały nr XII/78/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 września 2017 roku
z późniejszymi zmianami wprowadzonymi uchwałą nr VIII/44/2018 oraz uchwałą nr IX/80/2019
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania
tych odpadów w zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XI/107/2019 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI z dnia 10 października 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XII/77/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 września 2017 roku
w sprawie przyjęcia nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Alwernia.
Uchwała nr IX/80/2019 Rady Miejskiej w Alwerniz dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XII/78/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 września 2017 roku z późniejszymi zmianami wprowadzonymi uchwałą nr VIII/44/2018 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała nr II/18/2019 z dnia  19 lutego 2019 roku – w sprawie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała nr XII/77/2017 z dnia 28 września 2017 roku - w sprawie przyjęcia nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Alwernia
Uchwała nr XII/78/2017 z 28 wrzesnia 2017 roku  - w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
UCHWAŁA Nr II/10/2018 z dnia 2 marca 2018 roku w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”
UCHWAŁA NR II/9/2018 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI z dnia 2 marca 2018 roku
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Alwernia.
UCHWAŁA NR XIII/109/2012 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Alwernia.
UCHWAŁA NR IX/45/2016 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI z dnia 15 września 2016 r.
zmieniająca uchwałę nr VII/34/2016 Rady Miejskiej w Alwerni w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiskładanej przez właścicielinieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Alwernia.
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...