Gospodarka odpadami

Podmiotem odbierającym odpady od mieszkańców z terenu Gminy Alwernia jest Zakład Gospodarki Komunalnej BOLESŁAW Sp. z o.o.
32-329 Bolesław, ul. Osadowa 1
NIP: 637-000-43-35, REGON: 272661647

Tel. kontaktowy do firmy wywozowej: 32 642 23 71
osoba do kontaktu: Marzena Cebo tel. 32 642 19 58

========================================================================================================

INFORMACJA ZGK „BOLESŁAW” SP. Z O.O. W BOLESŁAWIU

Koronawirus: ułatw pracę odbierającym odpady

W okresie epidemii koronawirusa jednym z ważniejszych zadań jest zapewnienie ciągłości odbiorów odpadów.

Dlatego prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na kilka ważnych aspektów, ułatwiających nam codzienną pracę:

 

 1. Nieparkowanie przed wiatami śmietnikowymi – auta osób przebywających w miejscu zamieszkania blokują dojazd do śmietników, w ten sposób uniemożliwiając odebranie odpadów,
 2. Ograniczenie bezpośredniego kontaktu z pracownikami służb odbierających odpady komunalne – nie narażajmy tych osób na potencjalne zagrożenie, bo nie będzie miał kto odbierać odpadów,
 3. Jeśli jesteś chory lub przeziębiony, chusteczki, rękawiczki czy maseczki zapakuj do foliowej torebki i wyrzuć do odpadów zmieszanych,
 4. Zawiązywanie worków z odpadami segregowanymi, tak aby wiatr i przejeżdżające samochody nie powodowały przemieszczania się odpadów w obrębie ulic,
 5. Wrzucanie do worków odpadów w takiej ilości, która nie spowoduje ich rozerwania przy załadunku.

 

 

CHROŃMY PRACOWNIKÓW, KTÓRZY NIE MOGĄ WYKONYWAĆ SWOICH ZADAŃ ZDALNIE.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Firma ZGK Bolesław Sp. z o.o. w ramach wygranego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkanych na terenie Gminy Alwernia, dostarczy mieszkańcom pojemniki na odpady komunalne (na nieruchomość zamieszkaną przypada jeden pojemnik) oraz worki na odpady komunalne segregowane.
Pojemniki i worki dostarczane będą mieszańcom w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

___________________________________________________________________________________________________

 

Informujemy, że zgodnie z Regulaminem Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie Alwernia do gromadzenia niesegregowanych odpadów komunalnych/zmieszanych odpadów komunalnych, należy używać pojemników plastikowych w kolorze czarnym.
Dopuszcza się stosowanie pojemników plastikowych w innym kolorze, pod warunkiem, że pojemniki będą wyraźnie oznakowane napisem „zmieszane”.

Odpady segregowane należy gromadzić w pojemnikach/workach o następującej kolorystyce:

- żółty - metale i tworzywa sztuczne

- zielony - szkło

- niebieski - papier

- brązowy – odpady biodegradowalne

 Odpady segregowane gromadzone w pojemnikach/workach o innym kolorze niż wymienione powyżej nie będą odbierane od mieszkańców.

Odpady komunalne należy wystawiać w dniu odbioru do godziny 7:00.

____________________________________________________________________________________________

Zgodnie z Uchwałą Nr XIV/145/2019 Rady Miejskiej z dnia 17 grudnia 2019 roku   

 1. stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynosi 23,00 zł miesięcznie, od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
 2. stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynosi 46,00 zł miesięcznie, od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Stawki obowiązują od 1 stycznia 2020 roku.

Rachunki za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2020 rok zostaną dostarczone mieszkańcom w lutym 2020 roku

Opłatę należną za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na indywidualne konto bankowe, którego numer widnieje na zawiadomieniu dotyczącym opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Alwernia
W terminach:

I kwartał do 31 marca 2020 r.

II kwartał do 30 czerwca 2020 r.

III kwartał do 30 września 2020 r.

IV kwartał do 15 listopada 2020 r.

W związku ze zmianą stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańcy nie mają obowiązku składania deklaracji.

Harmonogram wywozu odpadów w roku 2020

 

 

Szanowni Mieszkańcy,

przypominamy, że kosze i odpady segregowane muszą być wystawiane najpóźniej do godziny 7.00 w dniu odbioru.

Kosze na odpady zmieszane powinny być oznaczone numerem nieruchomości z której są oddawane odpady komunalne.

 

 

 

Wersje do pobrania w docx:

Alwernia 1

Alwernia 2

Alwernia 3

Alwernia 4

Brodła

Grojec 1

Grojec 2

Kwaczała 1

Kwaczała 2

Mirów

Nieporaz

Okleśna

Podłęże

Poręba Żegoty 1

Poręba Żegoty 2

Regulice Dolne 1

Regulice Dolne 2

Regulice Górne

Źródła

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach od kwietnia istnieje obowiązek zwiększonej częstotliwości odbioru odpadów.

W związku z tym harmonogramy Trudne dojazdy 1 oraz Trudne dojazdy 2 zostały zaktualizowane.

Pozostałe harmonogramy zostają bez zmian.

TRUDNE DOJAZDY 1

TRUDNE DOJAZDY 2

Wersja do pobrania w pdf:

Harmonogram 2020

Trudne dojazdy

 

Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odbiór odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej odbywa się zgodnie z następującą częstotliwością:

 • zmieszane odpady komunalne:
 1. w okresie od kwietnia do października – raz na dwa tygodnie,
 2. w okresie od listopada do marca – raz na miesiąc,
 • selektywnie zebrane odpady komunalne (tj.: papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne i metal) - raz na miesiąc;
 • bioodpady:
 1. w okresie od kwietnia do października – raz na dwa tygodnie,
 2. w okresie od listopada do marca – raz na miesiąc.

  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Szanowni Mieszkańcy,

----------------------------------------------------------------------------------------

 

W związku z wprowadzonym stanem epidemii oraz rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, PSZOK Alwernia przy ul. Krasickiego 16 zostaje czasowo zamknięty do odwołania.

Z powodu epidemii odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego oraz opon w formie  „wystawki” sprzed nieruchomości zostaje odłożony w czasie, aby nie rozprzestrzeniać wirusa i nie stwarzać dodatkowego zagrożenia.

Zbiórka odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego oraz opon zostanie przeprowadzona w momencie ustania zagrożenia epidemiologicznego.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

W związku z opublikowaniem w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Uchwały Nr IX/80/2019 Rady Miejskiej w Alwerni, informujemy, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów będzie czynny od dnia 21 września 2019 roku.

PSZOK na terenie gminy Alwernia zlokalizowany jest na działce nr 1735 w Alwerni, na ulicy Krasickiego 16.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie czynny w następujące dni robocze:

 • wtorek od 12..00 do 18.00

 • środa od 8.00 do 12.00

 • czwartek od 12.00 do 18.00

 • sobota od 800 do 12.00

  Informacja pod numerem telefonu 12 283-11-15 w. 341

PSZOK przyjmuje następujące rodzaje odpadów:

a) odpady komunalne ulegające biodegradacji (w tym odpady zielone z ogródków),

b) przeterminowane leki,

c) chemikalia,

d) zużyte baterie i akumulatory

e) ubrania i tekstylia,

f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

g) meble i odpady wielkogabarytowe

h) niezanieczyszczone odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac niewymagających pozwolenia na budowę, ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty, przekazywane przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej,

i) zużyte opony, wyłącznie z pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej.

Wprowadza się ograniczenie ilościowe przyjmowanych przez PSZOK odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów zielonych do następujących limitów:

 1. w zakresie odpadów budowlanych i rozbiórkowych w ilości nieprzekraczającej 1 Mg na rok z danej nieruchomości;

 2. w zakresie odpadów zielonych w ilości nieprzekraczającej 20 worków o pojemności 120 l w ciągu miesiąca z danej nieruchomości.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmuje odpady komunalne selektywnie zebrane, dostarczane przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zlokalizowanych na terenie gminy Alwernia.

Właściciel nieruchomości dostarczający odpady do PSZOK zobowiązany jest do okazania dokumentu tożsamości oraz dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz Gminy Alwernia za bieżący okres rozliczeniowy

W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych nie przyjmuje się odpadów z działalności gospodarczej, w stosunku, do których obowiązują odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.

 

Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Alwerni

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

RAPORTY

Raport ze zbiórki odpadów w gminie Alwernia za 2020 rok

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Alwernia za 2018 rok

Raport ze zbiórki odpadów w gminie Alwernia za 2019 rok

Raport ze zbiórki odpadów w gminie Alwernia za 2018 rok

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Alwernia za 2017 rok

Raport ze zbiórki odpadów w gminie Alwernia 2017 rok

Osiągnięte poziomy przez Gminę Alwernia oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości

Korekta analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Alwernia za rok 2016 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Alwernia za 2016 rok

Raport ze zbiórki odpadów w gminie Alwernia 2016 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Alwernia za 2015 rok

Raport ze zbiórki odpadów w gminie Alwernia 2015 rok

Raport ze zbiórki odpadów w gminie Alwernia 2014 rok

Raport ze zbiórki odpadów w gminie Alwernia 2013 rok

Raport z przekazania odpadów

Raport z osiągniętych poziomów

 

SPRAWOZDANIA

Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2018

Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za rok 2017

Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2016 rok

Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2015 rok

Sprawozdanie Burmistrza z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2014 rok

 

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI dotyczące gospodarowania odpadami

 

 

Uchwała XIV/145/2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki opłaty

UCHWAŁA NR XI/108/2019 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI z dnia 10 października 2019 roku
w sprawie zmiany Uchwały nr XII/78/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 września 2017 roku
z późniejszymi zmianami wprowadzonymi uchwałą nr VIII/44/2018 oraz uchwałą nr IX/80/2019
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania
tych odpadów w zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XI/107/2019 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI z dnia 10 października 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XII/77/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 września 2017 roku
w sprawie przyjęcia nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Alwernia.
Uchwała nr IX/80/2019 Rady Miejskiej w Alwerniz dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany Uchwały nr XII/78/2017 Rady Miejskiej w Alwerni z dnia 28 września 2017 roku z późniejszymi zmianami wprowadzonymi uchwałą nr VIII/44/2018 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Uchwała nr II/18/2019 z dnia  19 lutego 2019 roku – w sprawie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Uchwała nr XII/77/2017 z dnia 28 września 2017 roku - w sprawie przyjęcia nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Alwernia
Uchwała nr XII/78/2017 z 28 wrzesnia 2017 roku  - w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
UCHWAŁA Nr II/10/2018 z dnia 2 marca 2018 roku w sprawie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”
UCHWAŁA NR II/9/2018 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI z dnia 2 marca 2018 roku
w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Alwernia.
UCHWAŁA NR XIII/109/2012 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Alwernia.
UCHWAŁA NR IX/45/2016 RADY MIEJSKIEJ W ALWERNI z dnia 15 września 2016 r.
zmieniająca uchwałę nr VII/34/2016 Rady Miejskiej w Alwerni w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiskładanej przez właścicielinieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Alwernia.
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...