Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ DLA STRONY INTERNETOWEJ  URZĘDU MIEJSKIEGO W ALWERNI

Urząd Miejski w Alwerni zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej  strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.alwernia.pl

Data publikacji strony internetowej: 2014.04.28

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony internetowej: 2021.01.20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Strona internetowa www.alwernia.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • nie wszystkie dokumenty do pobrania w formacie pdf występują w pełni dostępnej wersji cyfrowej
  • cześć linków nie posiada dowiązanych etykiet tekstowych
  • brak niektórych opisów zdjęć, tekstu alternatywnego oraz elementu na pierwszej stronie dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne
  • brak opisu tekstowego modułu wyszukiwania informacji dla osób niepełnosprawnych
  • filmy nie posiadają audiodeskrypcji, gdyż w większości zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

SKRÓTY KLAWIATUROWE

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych.

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

Kontaktować można się dzwoniąc na numer telefonu 12 283 11 15 w. 325, lub e-mailowo: urzad@alwernia.pl.

INFORMACJA NA TEMAT PROCEDURY WNIOSKOWO-SKARGOWEJ

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować zadanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem,. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl.

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Do budynku prowadzą dwa wejścia  od strony ul. Z. Gęsikowskiego. Do jednego wejścia prowadzą schody i podjazd dla wózków inwalidzkich, do drugiego wejścia wjazd dla wózków inwalidzkich.  Przy wejściu nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące, natomiast jest dzwonek, po przyciśnięciu którego schodzi pracownik z Biura Obsługi Klienta celem kontaktu z klientem Przed budynkiem wyznaczono miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej. Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia (sala nr 5) na parterze. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w holu na parterze przy sali obrad nr 5. Budynek nie jest wyposażony w windę. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących. W urzędzie nie ma pętli indukcyjnych.