OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZWOLNIENIA W CZĘŚCI Z OPŁATY ZA KOMPOSTOWANIE BIOODPADÓW W KOMPOSTOWNIKU PRZYDOMOWYM

OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZWOLNIENIA W CZĘŚCI Z OPŁATY ZA KOMPOSTOWANIE BIOODPADÓW W KOMPOSTOWNIKU PRZYDOMOWYM

Dodano:

OGŁOSZENIE W SPRAWIE ZWOLNIENIA W CZĘŚCI Z OPŁATY ZA KOMPOSTOWANIE BIOODPADÓW W KOMPOSTOWNIKU PRZYDOMOWYM

Rada Miejska w Alwerni podjęła uchwały:

  • w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym ( Uchwała nr III/31/2020 Rady Miejskiej w Alwerni )
  • w sprawie zmiany wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Alwernia ( Uchwała nr III/30/2020 Rady Miejskiej w Alwerni )

Uchwały wchodzą w życie od 1 maja 2020 roku. 

Deklaracje należy składać od 1 maja 2020 roku.

Zgodnie z Uchwałą nr III/31/2020 zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, położonymi na terenie Gminy Alwernia, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. 

Zwolnienie wynosi 2 zł od mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość w stosunku do stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalonej przez uchwałę Rady Miejskie w Alwerni w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.

Właściciel nieruchomości, aby móc skorzystać ze zwolnienia musi złożyć korektę deklaracji zawierającej oświadczenie, że powstające na terenie nieruchomości bioodpady w całości zostaną zagospodarowane na jej terenie.

Nowy wzór deklaracji zawiera oświadczenie o kompostowniku przydomowym i kompostowaniu bioodpadów w punkcie H nowego wzoru deklaracji. Jeżeli właściciel nieruchomości chce skorzystać ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami musi w części „H” zaznaczyć pierwszy kwadrat oświadczając w ten sposób, że posiada kompostownik, w którym kompostuje bioodpady powstające na danej nieruchomości.

Kolejno w części „I” nowego wzoru deklaracji dotyczącej wyliczenia opłaty z tytułu gospodarowania odpadami należy uzupełnić dane aktualną liczbą osób zamieszkujących na danej nieruchomości oraz dokonać wyliczeń zgodnie z opisami zawartymi w nowym wzorze deklaracji. Dla przykładu poniżej wzór wypełnionej deklaracji (w części H oraz I) zawierający zwolnienie w części z opłaty dla właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady.

Właściciel nieruchomości, aby móc skorzystać ze zwolnienia za miesiąc maj, powinien złożyć deklarację od 1 maja do 10 czerwca 2020 roku. Złożenie deklaracji od 11 czerwca  do 10 lipca pozwoli na zwolnienie z opłaty od miesiąca czerwca 2020 roku.

W związku ze złożoną deklaracją dotyczącą zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, nie będzie wysyłanych nowych zawiadomień oraz nowych blankietów rachunków.

Numery indywidualnych rachunków właścicieli nieruchomości, na które należy dokonać opłat nie zmienią się a kwota jaką należy wpłacić jest wyliczona przez właściciel nieruchomości na złożonej deklaracji w punkcie „I.5” ( miesięczna) lub „I.6” (kwartalna).

 

Nowy wzór deklaracji będzie dostępny do pobrania na stronie internetowej www.alwernia.pl oraz wydrukowany i dostarczony do sklepów w każdej miejscowości.

Z uwagi na panującą epidemię koronawirusa COVID - 19 oraz czasowe wyłączenie bezpośredniej obsługi mieszkańców w Urzędzie Miejskim korektę deklaracji według obowiązującego wzoru można złożyć do skrzynki podawczej znajdującej się przy wejściu w Urzędzie Miejskim w Alwernia lub przez e-PUAP oraz skan deklaracji mailowo na adres urzad@alwernia.pl. Aktualne informację będą zawarte na stronie www.alwernia.pl

 

Ważna informacja dotycząca posiadanego kompostownika przydomowego i korzystania ze zwolnienia za kompostowanie bioodpadów !

Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Burmistrz stwierdza, drodze decyzji utratę prawa do zwolnienia w przypadku gdy, właściciel nieruchomości, który złożył deklarację zawierającą oświadczenie o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowaniu bioodpadów

1) nie posiada kompostownika przydomowego lub

2) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku  przydomowym, lub

3) uniemożliwia burmistrzowi lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin  nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji ze stanem faktycznym

 

Utrata prawa do zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono wystąpienie co najmniej jednej z przesłanek, o których mowa w punktach 1-3.

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Informuje się również, że bioodpadów nie można wrzucać do pojemnika na zmieszane odpady komunalne.

Właściciel nieruchomości, którzy kompostują bioodpady i korzystają ze zwolnienia w części opłaty nie mogą również przywozić bioodpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Alwerni.

 

Wróć

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Więcej...