CZYSTE POWIETRZE – WYMIANA KOTŁÓW

Uchwała Rady Miejskiej w Alwerni w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych dla inwestycji służących ochronie powietrza (kotły na paliwo gazowe) ze środków własnych budżetu Gminy Alwernia

            Urząd Miejski w Alwerni uprzejmie informuje, że w dniu 27 maja 2021 roku Rada Miejska w Alwerni przyjęła uchwałę pozwalającą na udzielanie dofinansowań do wymiany niskowydajnych i nieekologicznych źródeł ciepła na kotły gazowe ze środków budżetu Gminy. Do urządzeń grzewczych mieszkańcy mogą uzyskać dotacje z budżetu w wysokości 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych, jednak nie więcej niż 3 000,00 złotych.

Z dofinansowania mogą skorzystać osoby fizyczne posiadające tytuł prawny do nieruchomości na której planowana jest instalacja nowego źródła ciepła lub zgodę właściciela nieruchomości na wykonanie instalacji. Kluczowe jest złożenie wniosku
o udzielenie dotacji oraz zawarcie umowy z Gminą przed przystąpieniem do realizacji planowanej inwestycji.

            Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędu Województwa Małopolskiego, co miało miejsce w dniu 9 czerwca 2021 roku.

            W związku z powyższym wnioski zostaną udostępnione w dniu 23 czerwca 2021 roku
o godz. 1200 w wersji papierowej oraz elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Alwerni, natomiast składanie wniosków o dofinansowanie będzie możliwe od dnia 24 czerwca 2021 roku.