Referat oświaty

Zarządzenie nr 0050.46.2021 Burmistrza Gminy Alwernia z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania własnego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pn. “Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Alwernia poza zajęciami szkolnymi w 2021 roku wraz z realizacją zajęć profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i narkomanii”.

Zarzadzenie nr 0050.69.2021 z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie pow. komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na real. zadania własnegoGminy Alwernia

Czytaj dalej »

Rekrutacja do przedszkoli i klas I szkół podstawowych

Burmistrz Gminy Alwernia podaje do publicznej wiadomości: terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Alwernia na

Czytaj dalej »