Redakcja

Ogłoszenie Burmistrza Gminy Alwernia dot. zgłaszania przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – nie biorące udziału w konkursie – kandydatury na członka komisji konkursowej w związku z ogłoszonym konkursem ofert na realizację zadania własnego gminy pod nazwą „Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z terenu Gminy Alwernia poza zajęciami szkolnymi w 2021 roku wraz z realizacją zajęć profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i narkomanii”

Czytaj dalej »