Wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców, rejestru zamieszkania cudzoziemców, Rejestru Dowodów Osobistych

Dodano:

Urząd Stanu Cywilnego
I piętro, pokój nr 102, tel. 12 283 11 15 w.309

Osoba odpowiedzialna: Inspektor Małgorzata Pierzynka

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania Administracyjnego /Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm./.
ustawa z dnia 24 września 2010r. o ewidencji ludności / Dz.U. Nr 217, poz. 1427 ze zm./.
ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych /Dz. U.  Nr 167, poz. 1131 ze zm./.  
ustawa a dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej /Dz.U. z 2014 r. poz. 1628 ze zm./.

Procedura postępowania:
wydanie zaświadczenia o zameldowaniu.
wydanie zaświadczenia o utracie dowodu osobistego.

Wymagane dokumenty:

1.Podanie o wydanie zaświadczenia.
2.Dowód osobisty potwierdzający tożsamość osoby.
3. Dowód uiszczenie opłaty skarbowej.

Miejsce składania dokumentów: złożenie podania;
Urząd Miejski w Alwerni ul. Gęsikowskiego 7, pokój 102 I piętro

Termin załatwiania sprawy: niezwłocznie, nie później jednak niż do 7 dni

Opłaty:
17 zł. opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia, opłata w Banku Spółdzielczym w Alwerni

Tryb odwoławczy: Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia przysługuje stronie zażalenie do Wojewody Małopolskiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia.