Wniosek o wydanie nalepki określającej rodzaj paliwa

Dodano:

Referat Gospodarki Komunalnej, Geodezji i Ochrony Środowiska

 

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1990
z późn. zm.)

Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 317
z późn. zm.)

Procedura postępowania: Wydanie zezwolenia

Wymagane dokumenty:

wniosek,

kserokopia dowodu rejestracyjnego pojazdu (oryginał do wglądu).

Miejsce składania dokumentów: Biuro Obsługi Klienta, I p.

Termin załatwiania sprawy:do 14 dni

Opłaty:brak

Tryb odwoławczy: Samorządowe Kolegium Odwoławcze, 14 dni