Wniosek o udzielenie dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków

Dodano:

Referat Gospodarki Komunalnej, Geodezji i Ochrony Środowiska

 

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r., poz. 799
z późn. zm.)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 1800).

REGULAMIN

Procedura postępowania:Udzielenie dotacji

Wymagane dokumenty:

wniosek;

kopia zgłoszenia zamiaru budowy przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z wymaganymi załącznikami;

oświadczenie Wnioskodawcy o braku wniesienia sprzeciwu przez Starostę Chrzanowskiego do zgłoszenia zamiaru budowy przydomowej oczyszczalni ścieków;

– kopia prawomocnego pozwolenia wodnoprawnego, jeżeli budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga jego uzyskania (oryginał do wglądu);

– w przypadku współwłasności nieruchomości, pisemne zgody wszystkich współwłaścicieli na wybudowanie
i użytkowanie przydomowej oczyszczalni ścieków na określonej we wniosku działce;

– kopia mapy (planu zagospodarowania terenu) z naniesioną lokalizacją oczyszczalni;

– opis lub kopia dokumentacji technicznej producenta przydomowej oczyszczalni ścieków;

kopia aprobaty technicznej na urządzenia oczyszczalni lub certyfikatu zgodności z normami obowiązującymi
w przepisach prawa – norma zgodna z Regulaminem
udzielania dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Alwernia

Miejsce składania dokumentów: Biuro Obsługi Klienta, I p.

Termin załatwiania sprawy: do 30 dni

Opłaty:brak

Dokumenty do pobrania:

WNIOSEK

ZAWIADOMIENIE

Pozostałe