Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb)

Dodano:

Referat Gospodarki Komunalnej, Geodezji i Ochrony Środowiska

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.),

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r. poz. 299),

Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1000 z późn. zm.)

Procedura postępowania: Wydanie zezwolenia

Wymagane dokumenty:

wniosek,

– zaświadczenie/oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne,

dokument potwierdzający gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną, dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdami asenizacyjnymi i innymi środkami technicznymi przewidzianymi do realizacji usług (np. dowód rejestracyjny samochodu, dowód zakupu, umowa dzierżawy, najmu, użyczenia, leasingu, itp.),

tytuł prawny do nieruchomości, na której zlokalizowana jest baza transportowa,

dowód uiszczenia opłaty skarbowej za udzielenie zezwolenia w wysokości 107,00 zł, w przypadku przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności 53,50 zł,

wpis do CEIDG.

Miejsce składania dokumentów: Biuro Obsługi Klienta, I p.

Termin załatwiania sprawy: do 30 dni

Opłaty:opłata skarbowa za udzielenie zezwolenia w wysokości 107,00 zł (w przypadku przedłużenia terminu ważności lub rozszerzenia zakresu działalności 53,50 zł)

Tryb odwoławczy:Samorządowe Kolegium Odwoławcze, 14 dni

Dokumenty do pobrania: WNIOSEK

Pozostałe