Zgłoszenie podmiotu opodatkowania w ciągu roku podatkowego ( indywidualne zeznanie podatkowe od osób fizycznych )-podatek od nieruchomości, rolny i leśny

Dodano:

Referat Podatków i Opłat:
II piętro, pokój nr 210, tel. 12 283 11 15 w.320

Osoba odpowiedzialna: Inspektor Elżbieta Hajduk

Podstawa prawna: Art. 2-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jednolity Dz.U. z 2016r.  poz. 716 z późn. zm.), ustawa z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz 617 z późn. zm), ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym ( tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 374 z późn. zm.), art.21 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa ( tekst jdnolity Dz. U. z 2015r. poz. 613 z póż zm.).

Wymagane dokumenty:

  1. Akt notarialny lub umowa kupna-sprzedaży lub umowa dzierżawy
  2. Wypełniony formularz „ INRL-Informacja o nieruchomościach osób fizycznych ( budynkach, budowlach, gruntach i lasach ).”

Miejsce składania dokumentów: Urząd Miejski w Alwerni ul. Gęsikowskiego 7 – Biuro Obsługi Klienta I p

Termin załatwiania sprawy: Do 60 dni

Opłaty: Nie pobiera się.

Tryb odwoławczy: Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie- ul. Lea 10, za pośrednictwem Burmistrza Gminy Alwernia. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie

Dokumenty do pobrania:
Formularz informacji o nieruchomościach osób fizycznych ( budynkach, budowlach, gruntach i lasach )-INRL