Kategoria:

Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Alwernia

Dodano:

„Montaż instalacji odnawialnych źródeł energii na terenie Gmin: Nowy Targ, Miasta Nowy Targ,
Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz Trzebinia”
Projekt nr RPMP.04.01.01-12-1075/17

Cel projektu
Przedmiotem projektu jest montaż odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach domowych na terenie
powiatu chrzanowskiego, brzeskiego oraz nowotarskiego. Projekt jest realizowany w Partnerstwie 10 Gmin:
Nowy Targ, Miasta Nowy Targ,Czorsztyn, Łapsze Niżne, Brzesko, Alwernia, Babice, Chrzanów, Libiąż oraz
Trzebinia. W ramach projektu zainstalowane zostaną kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, powietrzne
pompy ciepła do c.w.u. oraz ekologiczne kotły na biomasę. Łączna moc zainstalowana z odnawialnych źródeł
energii osiągnięta w wyniku realizacji projektu wynosi: 15,98 MW.


Okres realizacji projektu: 01.06.2018 – 31.12.2020.


Planowane rezultaty:
– produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 4 053,07 MWhe/rok
– produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych instalacji wykorzystujących OZE: 12 278,9 MWh/rok
– szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 8 005,51 [tony równoważnika CO2] (CI 34) rok.
W ramach projektu zostanie zainstalowanych 3 560 szt. mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii:
– 1 175 szt. jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE
– 2 385 szt. jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE

Wartość projektu ogółem: 52 678 506,37 zł
Wydatki kwalifikowane: 48 092 932,00 zł
Dofinansowanie ze środków EFRR: 28 855 759,18 zł

Gmina Alwernia w swoim zakresie przewiduje montaż:

– 23 szt. kolektorów słonecznych o łącznej mocy zainstalowanej 0,18 MW
– 13 szt. powietrznych pomp ciepła o łącznej mocy zainstalowanej 0,04 MW
– 46 szt. instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej 0,13 MW
– 2 szt. kotłów na biomasę o łącznej mocy zainstalowanej 0,05 MW

Osoby składające w poprzednim okresie ankietę, które nadal są zainteresowane uczestnictwem w
projekcie proszone są o zapoznanie się z treścią umowy znajdującą się w osobnym pliku
i wypełnienie pliku „Dane do umowy”.
Wypełniony i podpisany formularz dot. danych niezbędnych do zawarcia
umowy proszę o przesłanie na adres: knocon@alwernia.pl lub dostarczenie na Biuro Obsługi Klienta Urzędu
Miejskiego w Alwerni.

 

 

Do pobrania:

– Plik „Dane do umowy”

– Wzór umowy „Umowa o dofinansowanie”

– Szacowany przybliżony koszt wkładu własnego mieszkańca

 

Dla osób, które wcześniej nie składały deklaracji uczestnictwa w projekcie:

– Ankieta dot. mikroinstalacji paneli fotowoltaicznych

– Ankieta dot. instalacji kolektorów słonecznych i pomp ciepła

Ankieta dot. wymiany źródła ciepła

– Oświadczenie o przekazaniu prawa do dysponowania

– Ankieta wstępna doboru instalacji OZE